Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2022-05-19
U2020/04786
U2022/01237
U2022/02054
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Rymdstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Rymdstyrelsen ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Rymdstyrelsen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och 

–  28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att stärka analys- och metodutveckling för exploatering av rymddata

Regleringsbrev för 2021

Till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022

Uppdrag att möjliggöra att fler arbetar hemifrån

Fi2021/03909

-

Samråd avseende ersättningsnivåer

Vart femte år beslutar regeringen om årliga ersättningar till de samebyar som omger Esrange för de skador och olägenheter som verksamhet vid Esrange kan förorsaka. Inför regeringens kommande beslut om ersättningsnivåer för perioden 2023–2027 ska Rymdstyrelsen, vid sidan av förfarandet enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket, senast den 31 oktober 2022 samråda med de samebyar som omger Esrange och senast den 15 november 2022 återrapportera detta till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen1 227 356
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)1 227 356

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för statligt stöd till företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2020:1015) om statligt stöd till forskning och utveckling inom rymdområdet.

3. Vidare får anslaget användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till Samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

4. Användandet av anslaget ska ske med hänsynstagande till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i enlighet med Sveriges rymdstrategi. 

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen46 152
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)46 152

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.161 367Inget0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.11 3843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.14 200 0001 035 0001 035 0002 130 0002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 600
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 846
2022-02-253 846
2022-03-253 846
2022-04-253 846
2022-05-253 846
2022-06-253 846
2022-07-253 846
2022-08-253 846
2022-09-253 846
2022-10-253 846
2022-11-253 846
2022-12-253 846
Summa46 152
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, KE
Näringsdepartementet, EIN, FJR och SMF
Kulturdepartementet, CSM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret