Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2022-04-13
UD2022/06297
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 7, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Folke Bernadotteakademin (FBA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FBA ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

FBA:s huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2020:767) med instruktion för Folke Bernadotteakademin.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

FBA ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. FBA ska särskilt redogöra för följande:
- Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.
- Hur myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet gjorts, hur detta rapporterats till myndighetsledning och vilka åtgärder detta gett upphov till.
- Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
- Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
- Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

3

Uppdrag

Klimatrelaterade säkerhetsrisker

FBA ska ge förslag på hur myndigheten kan stärka sin förmåga vad gäller klimatrelaterade säkerhetsrisker i olika konfliktkontexter. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, med utgångspunkt i Sveriges nationella handlingsplan på området. Myndigheten ska bland annat stödja regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av Sveriges rapport avseende genomförandet och uppföljningen av handlingsplanen och ska senast den 1 oktober 2022 redovisa sitt arbete med uppdraget till regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Mötesplatser för dialog- och fredsprocesser

FBA ska bidra till utvecklingen av ett svenskt institutionaliserat arbetssätt för dialog och fredsprocesser, inklusive värdskap. Insatser till stöd för dialog och fredsprocesser på olika nivåer ska under året identifieras och genomföras tillsammans med berörda utlandsmyndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast 31 oktober 2022.

Riktade insatser i länderna inom Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom Östliga partnerskapet med inriktning på
bland annat rättstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Återrapportering ska ske till regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast 31 oktober.

Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Utgiftsprognoser

FBA ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober.

Pågående uppdrag

1. Jämställdhetsintegrering

FBA ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 (UD2020/19000), fortsätta att utveckla arbetet med att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). FBA ska jämställdhetsintegrera all sin verksamhet i enlighet med inriktningen för arbetet 2022–2025. FBA ska senast 22 februari 2023 redovisa arbetet till regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

2. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin100 400
ap.4Biståndsverksamhet (ram)100 400

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

10 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

Strategin för hållbar fred

Minst 15 miljoner kronor ska användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

FBA ska inom ramen för strategin förvalta, utveckla, bredda och genomföra verksamhet med det svenska medlingsnätverket för kvinnor.

FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella situationer: Sudan, Jemen och Mocambique.

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina, Somalia, västra Balkan och Turkiet, Östeuropa samt den regionala strategin för Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan. 

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. Detta villkor avser den sammanlagda volymen av såväl verksamhets- som förvaltningskostnader, oavsett anslag. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska avstämning ske med regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Fördelning av medel till organisationer

Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 

FBA får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA. 

Stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Medlen får användas för att dela ut stipendium till ett antal unga personer som arbetar med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vid civilsamhällesorganisationer i Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo och Palestina. Bidrag får även lämnas till enskilda och samarbetsparter inom myndighetens verksamhetsområde. I genomförandet av uppdraget ska FBA ha dialog med berörda utlandsmyndigheter. Stipendiets omfattning är högst 1 100 000 kronor.

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Icke strategistyrda sekonderingar

Högst 12 miljoner kronor får användas till att ställa personal till förfogande för tjänster inom ramen för myndighetens verksamhetsområde som bidrar till EU:s samlade utrikes- och biståndspolitik.

Internationella avtal

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin213 367
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)213 367

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina, Somalia, västra Balkan och Turkiet, Östeuropa samt den regionala strategin för Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.42 7123 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.16 4013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.44 0003 400600
2024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar9 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2517 781
2022-02-2517 781
2022-03-2517 781
2022-04-2517 781
2022-05-2517 781
2022-06-2517 781
2022-07-2517 781
2022-08-2517 781
2022-09-2517 781
2022-10-2517 781
2022-11-2517 781
2022-12-2517 776
Summa213 367
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Kurser och utbildningar002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Jörgen Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet - DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet - AF, AME, ASO, EC, ES, EU, FN, FMR, GA, IU, MENA, P-IR, PLAN, RS
Försvarsdepartementet-SI
Finansdepartementet-BA, SFÖ
Utbildningsdepartementet - UH
Kulturdepartementet - CSM
Arbetsmarknadsdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret