Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2022-04-21
S2022/02223
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
4 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet33 444 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)33 444 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 28 respektive den 29 januari 2021 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021, regeringsbeslut I:2 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00821). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2022 avseende kostnader i november 2021 i enlighet med bilagan.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021 (dnr S2021/00821) utbetala bidrag i februari 2022 avseende kostnader i december 2021 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och regionerna dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2021. Utbetalningen av bidrag har därför justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Utbetalningen har även justerats för att inkludera en återbetalning från företaget Aspen efter att EU-kommissionen konstaterat överpriser.

Den 21 respektive den 17 december 2021 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2022, regeringsbeslut I:45 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08207).

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2022 (dnr S2021/08207) utbetala bidrag i mars och april 2022 avseende kostnader i januari och februari 2022 i enlighet med bilaga 3, kolumn Utbetalning mars (kr) respektive Utbetalning april (kr). Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i respektive månad. Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021 (dnr S2021/00821) har bidraget som ska utbetalas i mars minskat i enlighet med bilaga 3, kolumn Justering mars vinst- /förlustdelning förmånen (kr) respektive Justering mars vinst- /förlustdelning hep C (kr). 

Sveriges Kommuner och Regioner får använda 7 000 000 kronor för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna), i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2021/08207) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner får använda € 434 000 för ersättning till International Horizon Scanning Initiative (IHSI), i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2021/08207) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2022 (S2021/08207) utbetala bidrag varje månad fr.o.m. maj t.o.m.
december 2022 avseende kostnader i mars t.o.m. oktober 2022, se bilaga 4. Bidraget ska utbetalas den första vardagen i varje månad med start i maj. I enlighet med 2021 års överenskommelse om statens bidrag
till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (S2021/00821) har utbetalningen i maj slutjusterats för statens andel av återbäringen av 2021 års sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag
och regioner ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2836 100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Almina Kalkan
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Regioner