Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2022-04-13
Fö2022/00125 (delvis)
Fö2022/00325 (delvis)
Fö2022/00514 (delvis)
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/2022:FöU1, rskr. 2021/22:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Försvarets radioanstalt.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

Försvarsunderrättelseförmågan ska öka

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultat i form av prestationer och effekter. Avvikelser mot planerad verksamhet och förväntat resultat ska analyseras och kommenteras.

Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV)

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa utveckling och utplacering av tekniska detekterings- och varningssystem (TDV) vid de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Av redovisningen ska framgå hur Försvarets radioanstalt har samarbetat med Säkerhetspolisen vid utplacering av TDV liksom att information har lämnats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Verksamhetsutveckling

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas för att stärka myndighetens förmåga att verka under höjd beredskap. 

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Redovisningen ska genomgående göras med kön som övergripande indelningsgrund. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Av stödverksamheten ska det för 2022 framgå hur stor andel av IT-verksamheten som är kärnverksamhet. Kategorierna är enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2.

Jämställdhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultatet av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att dels öka andelen kvinnor i myndigheten och dels öka andelen kvinnor på ledande befattningar. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Förberedelser inför kontrollstationen 2023

Inför kontrollstationen 2023 (se prop. 2020/21:30, s.29) ska Försvarets radioanstalt redovisa vilka resultat som uppnåtts och vilka resultat som förväntas uppnås fram till utgången av 2025. Avvikelser från remissvaret den 9 juli 2020 (dnr Fö2020/00650) samt myndighetens egen planering ska analyseras och kommenteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 november 2022. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Försvarets radioanstalt ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognos

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april,

- 29 juli och

- 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt1 581 762
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)1 581 762

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

20 000 000 kronor får användas för att finansiera kostnader i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.1158 1763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 117 800
Räntekontokredit139 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25129 314
2022-02-25129 314
2022-03-25129 314
2022-04-25132 647
2022-05-25132 647
2022-06-25132 647
2022-07-25132 647
2022-08-25132 647
2022-09-25132 647
2022-10-25132 647
2022-11-25132 647
2022-12-25132 644
Summa1 581 762
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Stöd till myndigheter m.m.303 0003 00003
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Ann Linde
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret