Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2022-04-07
Ku2022/00785
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Forum för levande historia.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa:

  • insatserna för att öka den unga publiken, och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa de samverkansinsatser som genomförts samt en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Prognoser 2022–2025

Forum för levande historia ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april och
  • 28 oktober.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Sveriges ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance

Myndigheten ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att genomföra det svenska ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Den svenska ordförandeperioden löper fr.o.m. den 1 mars 2022 t.o.m. den 28 februari 2023.

Uppdrag inom den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Myndigheten ska samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Samordning innebär regelbundna erfarenhets- och kunskapsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor. Uppföljning avser redovisning och resultatanalys av arbetet inom ramen för planen. Myndigheten ska med utgångspunkt i instruktionen erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och idag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med Skolverket, Statskontoret, Uppsala universitet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Socialstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 april 2023. För uppdragets genomförande får myndigheten rekvirera högst 6 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 2 november 2022. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap. 10, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Uppdrag att samordna insatser som stärker demokratin

Myndigheten ska verka för att samordna arbetet med insatser som genomförs av olika aktörer i syfte att främja, förankra och försvara demokratin. Vid uppdragets genomförande ska myndigheten särskilt beakta möjligheten att bygga vidare på arbete som genomförts inom ramen för den nationella satsningen Demokratin 100 år (Ku 2018:02). I uppdraget ingår att fortsatt administrera och utveckla det nätverk med myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser som Forum för levande historia bildat. Genom informationsdelning, erfarenhetsutbyte och koordinering ska nätverket syfta till att effektivisera arbetet med demokratistärkande insatser. För ändamålet får Forum för levande historia använda 600 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.11. Demokrati – del till Kammarkollegiet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

En rapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och en framåtsyftande behovsanalys lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2023. 

Uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Forum för levande historia ska stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser genom att vidareutveckla de strukturer som finns för att underlätta för skolor och andra att göra sådana resor. Myndigheten ska bygga vidare på de arbetssätt och insatser som utvecklats av myndigheten i tidigare givna uppdrag om att stärka förutsättningar till Förintelsens minnesplatser under perioden 2018–2021.

I uppdraget ingår att uppdatera, vidareutveckla och sprida stödmaterial om hur resor kan genomföras samt att kvalitetssäkra och genomföra utbildningsinsatser riktade till lärare, rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna. I arbetet med uppdraget bör det ges förutsättningar för att olika grupper, som föll offer för den nazistiska ideologin, blir belysta. Aktuell kunskap förankrad i forskning bör ligga till grund för resorna. Forum för levande historia ska i genomförandet av uppdraget föra en dialog med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) samt inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer. Myndigheten ska även i dialog med Voksenåsen AS främja elevresor till norska minnesplatser. Därtill ska myndigheten bygga vidare på erfarenheter från uppdraget myndigheten gavs inom den nationella utbildningsinsatsen med anledning av Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen som syftade till breddade målgrupper.

För ändamålet får Forum för levande historia använda 2 300 000 kr från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 19. En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2023.

Demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och andra former av rasism

Forum för levande historia ska under 2022 och 2023 tillsammans med Statens skolverk utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Myndigheterna ska erbjuda målgrupperna processtöd i arbetet med verktyget. Syftet är att motverka antisemitism och andra former av rasism. Utgångspunkt för uppdraget är kunskaper och erfarenheter från arbetet med det norska konceptet DEMBRA och Europarådets ramverk om utbildning för aktivt medborgarskap (Reference Framework of Competences for Democratic Culture). I uppdraget ska även Skolverket och Forum för Levande historia inhämta kunskaper och erfarenheter från Folkbildningsrådet, Statens medieråd och andra relevanta aktörer. Skolverket och Forum för levande historia ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 september 2023 och slutredovisas gemesamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2024.

För utgifter med anledning av uppdraget ska Statens skolverk betala ut  5 000 000 kronor till Forum för levande historia. Kostnaderna ska belasta anslag 1:5, Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, ap. 3, inom utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag till Forum för levande historia att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin.

Ku2020/00709

Slutredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022.

Uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

A2020/02252

Slutredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Uppdrag att genomföra insatser och aktiviteter som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden i dialog med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02).

Ku2020/02624 (delvis)

Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022.

Uppdrag att verka för att samordna arbetet med insatser som genomförs av olika aktörer i samband med den nationella satsningen Demokratin 100 år.

Ku2021/01426

Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) 4 mars 2022.

Uppdrag som ett led i förberedandet av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Ku2021/00867

Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia50 175
ap.1Forum för levande historia (ram)50 175
ap.2Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum (ram)0

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Forum för levande historia

Anslaget får användas för Forum för levande historias förvaltningsutgifter.

I anslagsposten ingår även medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska även användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

ap.2 Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum

Anslagsposten ska användas till att, som ett led i inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen för det nya museets del, samla in föremål, berättelser, dokument och arkivmaterial från överlevande och deras liv i Sverige.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
8:4 Forum för levande historia
ap.11 5053 %0
ap.202 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 181
2022-02-254 181
2022-03-254 181
2022-04-254 181
2022-05-254 181
2022-06-254 181
2022-07-254 181
2022-08-254 181
2022-09-254 181
2022-10-254 181
2022-11-254 181
2022-12-254 184
Summa50 175
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Forum för levande historia
8:4 ap.2Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA, ESA, OFA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, Jäm, MRB
Utbildningsdepartementet, AI, S, GV, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolverk
Statskontoret
Uppsala universitet
Folkbildningsrådet
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska kommittén mot antisemitism
Voksenåsen AS

Senast uppdaterad: