Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-06-07
S2022/02828
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Barnombudsmannen.

VERKSAMHET

Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter framgår av lag (1993:335) om Barnombudsman och förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Samla kunskap och sammanställa statistik

Barnombudsmannen ska redovisa hur myndighetens arbete avseende uppgiften att samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor utvecklats och konsekvenser av eventuella förändrade arbetssätt. Vidare ska Barnombudsmannen redovisa hur myndigheten systematiskt och återkommande följer upp och utvärderar tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner.

Jämställdhetsintegrering 

Barnombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Barnombudsmannen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

3

Uppdrag

1. Barnombudsmannen ska, utifrån redovisade uppdrag i regleringsbreven för budgetåren 2020 och 2021 avseende Barnombudsmannen om att analysera och redogöra för konsekvenser för barn i Sverige med anledning av covid-19-pandemin, undersöka hur barnets rättigheter kan säkerställas i myndigheters, regioners och kommuners arbete vid en samhällskris, med särskilt fokus på barnets rätt till delaktighet och barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. Kostnaderna ska i enlighet med regleringsbrev för budgetår 2022 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Barnets rättigheter, anslagspost 2 Bidrag till myndigheter. Barnombudsmannen ska senast den 1 december 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. Barnombudsmannen ska inhämta barn och ungas åsikter och erfarenheter om hur barn och unga kan skyddas från utsatthet som kan leda till att de utnyttjas i kriminella aktiviteter. Barn och ungas åsikter och erfarenheter, bl.a. kring vilka faktorer som kan förhindra att de utnyttjas i kriminella sammanhang, är en viktig förutsättning för att kunna utforma lämpliga och träffsäkra förebyggande åtgärder och kan i större utsträckning tas tillvara inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Barnombudsmannen ska inom ramen för uppdraget inhämta kunskap och erfarenheter från Brottsförebyggande rådet. För uppdraget får Barnombudsmannen under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 5:2 Barnets rättigheter, anslagsposten 2 Bidrag till myndigheter. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. En redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 april 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

S2016/07875, A2020/02650, regleringsbrev för 2022 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022 och den 31 mars 2023.

Uppdrag att samverka med länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner.

A2019/01274 och i regleringsbrev för Barnombudsmannen 2021 samt 2022 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022 och den 31 mars 2023.

Uppdrag att genomföra stödinsatser om tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter utifrån bl.a. vägledningen (Ds 2019:23).

A2019/02059 och i regleringsbrev för Barnombudsmannen 2021 samt 2022 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till Regeringskansliet Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022 och 31 mars 2023.

Uppdrag att samla och sprida kunskap om rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar.

Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2021 samt 2022 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till Regeringskansliet Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022 och 31 mars 2023.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

A2020/01470 samt regleringsbrev för 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023, delredovisning 1 mars 2022.

Uppdrag att undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.

A2019/01276, A2020/01470, regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020, samt regleringsbrev för 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. anslagspost 7.

Till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023, delredovisning 31 mars 2022.

Uppdrag att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter.

Ku2020/00467 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati.

Till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960.

Till Statskontoret senast den 1 april 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583.

Till Statskontoret senast den 1 april 2022.

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Fi2021/03909.


Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli och

– 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen26 939
ap.1Barnombudsmannen (ram)26 939

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.18083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 800
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 245
2022-02-252 245
2022-03-252 245
2022-04-252 245
2022-05-252 245
2022-06-252 245
2022-07-252 245
2022-08-252 245
2022-09-252 245
2022-10-252 245
2022-11-252 245
2022-12-252 244
Summa26 939
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, socialutskottet
Brottsförebyggande rådet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret