Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2022-04-13
U2022/01710
Stockholms universitet
Ekonomiavdelningen
106 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Stockholms universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Stockholms universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter som upplever funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål under utgiftsområde 16, anslag 2:65 Särskilda medel för universitet och högskolor, ap. 11, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits vid universitet och högskolor för att förbättra situationen för studenterna i fråga och kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Vidare ska framgå det kända antalet studenter med funktionshinder i studiesituationen med fördelning per funktionshinder och kön. Sammanställningen ska redovisas på nationell nivå.

2. Stockholms universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i ämnena finska, lettiska, litauiska, portugisiska, strålningsbiologi och svenskt teckenspråk. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

3. Stockholms universitet ska svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS). Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i testet.

4. Stockholms universitet ska medverka till att tillgodose behovet av pedagoger med inriktning mot undervisning av elever med synskada respektive elever med hörselskada. Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med detta uppdrag.

5. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket finska i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med det aktuella språket. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

6. Stockholms universitet ska erbjuda tolk- och översättarutbildning och konferenstolkutbildning vid behov. I årsredovisningen ska universitetet redovisa antalet deltagare i dessa utbildningar.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)5 510

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Stockholms universitet ett mål att 4 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 969 944
ap.1Takbelopp (ram)1 969 944
ap.1.1Takbelopp (ram)1 903 193
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)66 751

Villkor för anslag 2:9

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 23 400 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 779 111
ap.4Basresurs (ram)1 779 111

Villkor för anslag 2:10

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Stockholms universitet bemyndigas med anledning av medlemskap i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2019–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Havsmiljöforskning11 124
Klimatforskning20 985

 

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i juridik.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet109 692
ap.8Nationellt resurscentrum i kemi (ram)1 482
ap.9Tolk- och översättarutbildning (ram)22 902
ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)9 160
ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)44 144
ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov (ram)2 585
ap.28Idébanksmedel (ram)1 000
ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 285
ap.96Medel för studenthälsa (ram)6 656
ap.102Teckenspråk och tolkning (ram)19 478

Villkor för anslag 2:65

ap.8 Nationellt resurscentrum i kemi

Anslagsposten får användas för verksamhet vid Nationellt resurscentrum i kemi under 2022. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Stockholms universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.9 Tolk- och översättarutbildning

Anslagsposten får användas för tolk- och översättarutbildning.

Av medlen under anslagsposten avser 10 062 000 kronor den utbyggnad av tolk- och tolklärarutbildningen som inleddes 2018. Stockholms universitet ska redovisa utbyggnaden i årsredovisningen för 2022. 

ap.10 Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Anslagsposten får användas för särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare.

ap.11 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Anslagsposten får användas för stöd till studenter som upplever funktionshinder i studiesituationen inklusive teckentolkning. 

ap.12 Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov

Anslagsposten får användas för utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov.

ap.28 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.43 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk. 

ap.96 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

Portal för studenthälsa

Av medlen under anslagsposten avser 500 000 kronor förstudie om en gemensam portal för studenthälsa och 4 000 000 kronor utveckling av webbportal i enlighet med regeringsuppdrag (U2022/01714).

ap.102 Teckenspråk och tolkning

Anslagsposten får användas för utbildning för teckenspråk och tolkning.

Anslagsposten avser medel om 252 900 kronor per helårsstudent som går utbildningen under 2022 utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. 

Stockholms universitet ska i årsredovisningen redovisa antalet helårsstudenter vid utbildningen samt en bedömning av verksamheten för de kommande tre åren. Medel under anslagsposten som inte utnyttjats för helårsstudenter under 2022 ska återbetalas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.2803 %0
ap.4303 %0
ap.960Inget0
ap.1020Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.662:65 ap.96100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.66ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar820 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25321 187
2022-02-25321 187
2022-03-25321 187
2022-04-25321 187
2022-04-264 500
2022-05-25321 187
2022-06-25321 187
2022-07-25321 187
2022-08-25321 187
2022-09-25321 187
2022-10-25321 187
2022-11-25321 187
2022-12-25321 190
Summa3 858 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:9 ap.1.1Takbelopp
2:9 ap.1.2Takbelopp RRF
2:10 ap.4Basresurs
2:65 ap.8Nationellt resurscentrum i kemi
2:65 ap.9Tolk- och översättarutbildning
2:65 ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
2:65 ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning
2:65 ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov
2:65 ap.28Idébanksmedel
2:65 ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:65 ap.96Medel för studenthälsa
2:65 ap.102Teckenspråk och tolkning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Sara Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer