Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2022-03-24
U2022/01453
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sameskolstyrelsen.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten genomförs på samiska. Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med skolenhet med sameskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar, och
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare.

Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska redovisa

 • antalet elever i sameskolans verksamhet fördelat på förskoleklass, sameskola och fritidshem per skolenhet,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår kravnivån på de nationella provens delprov i årskurs 3 och andelen elever (i hela procent) som fått minst provbetyget E på de nationella proven i årskurs 6, 
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev,
 • genomförda åtgärder för undervisning i olika samiska språk, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska, 
 • hur myndigheten arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare och
 • en uppskattning av utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren.

Läromedel

Sameskolstyrelsen ska redovisa insatser under året avseende läromedel fördelade på de olika samiska språken, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Sameskolstyrelsen ska redovisa för vilka språk läromedelsbehovet är störst.

Informationssäkerhet

Sameskolstyrelsen ska övergripande redovisa hur myndigheten arbetar med att stärka informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024

Utveckla den samiska förskolan

Sameskolstyrelsen ska utveckla och dokumentera de samiska förskolornas arbete med de samiska språken och den samiska kulturen inom omsorg, utveckling och lärande.

Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Sameskolstyrelsen ska inhämta kunskaper och erfarenheter dels från samiska förskolor i Sverige, Norge och Finland, dels från språkinlärning för barn vad avser andraspråk. Resultatet ska vara tillämpbart för såväl de förskolor som Sameskolstyrelsen driver som de samiska förskolor som drivs av andra huvudmän.

Sameskolstyrelsen ska lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 31 maj 2023.

För uppdraget får Sameskolstyrelsen under 2022 använda högst
1 000 000 kronor som ska redovisas mot utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2022, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, anslagsposten 18 Åtgärder för nationella minoriteter. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen58 434
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)58 434

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 1 000 000 kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

Minst 3 000 000 kronor ska användas för samisk integrerad undervisning. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 7533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 870
2022-02-254 870
2022-03-254 870
2022-04-254 870
2022-05-254 870
2022-06-254 870
2022-07-254 870
2022-08-254 870
2022-09-254 870
2022-10-254 870
2022-11-254 870
2022-12-254 864
Summa58 434
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner och vårdnadshavare för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Även ersättningen för den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen. Även inkomsterna från den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad får disponeras av myndigheten.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Lina Axelsson Kihlblom
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, LB FJR
Arbetsmarknadsdepartementet, MRB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk