Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2022-03-10
N2022/00655
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Tillväxtanalys ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2020 (N2020/02141), redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). 

3

Uppdrag

1. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2. Prognoser

Tillväxtanalys ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

−  7 februari,

−  27 april,

−  29 juli, och

−  28 oktober.

3. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Tillväxtanalys pågående uppdrag.

2. Uppdrag att analysera effekter för näringslivet

Tillväxtanalys ska analysera effekterna för näringslivet i Sverige på kort och medellång sikt av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser ska analyseras. Även samhällsekonomiska konsekvenser i stort ska belysas. Kommerskollegium ska bistå Tillväxtanalys med nödvändig statistik. Tillväxtanalys och Konjunkturinstitutet ska gemensamt komma överens om vilka modellkörningar Konjunkturinstitutet ska bistå Tillväxtanalys med. Dialog kan vid behov ske med andra relevanta myndigheter. Prioriteringar inom uppdraget samt bestämmande av former för redovisning ska ske i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan innebära omprioriteringar av verksamhet inom ramen för Analys- och utvärderingsplanen 2022–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser67 146
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)67 146

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Anslagsposten får användas för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 0143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 500
Räntekontokredit4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 596
2022-02-255 596
2022-03-255 596
2022-04-255 596
2022-05-255 596
2022-06-255 596
2022-07-255 596
2022-08-255 596
2022-09-255 596
2022-10-255 596
2022-11-255 596
2022-12-255 590
Summa67 146
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EC, ES, FH och HI
Finansdepartementet, BA och IEA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet