Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2022-06-22
N2022/01471
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 23, bet. 2021/22:MJU2, rskr. 2021/22:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

VERKSAMHET

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildning

Vid SLU ska antalet helårsstudenter under perioden 2022–2024 uppgå till minst 12 600 på grundnivå eller avancerad nivå.

– SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget.

– SLU ska redovisa den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska SLU redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

– SLU ska redogöra för satsningen på bristyrkesutbildningar och särskilt beskriva vilka utbildningar som byggts ut. Hur man arbetat med utbyggnad i hela landet ska redovisas. Av redovisningen ska framgå hur många tillkommande helårsstudenter jämfört med 2019 som ingår i respektive utbyggnad.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. SLU:s avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur SLU möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Viss särskild redovisning

SLU ska redovisa

– kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas,

– väsentliga uppgifter enligt bilaga 2,

– arbetet med verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt hur stor del av anslaget som har använts för dessa områden,

– myndighetskapitalet och dess förändringar,

– ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser, och

– huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

Antibiotikaresistens

SLU ska redovisa hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens och uppnå målen i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. 

Könsfördelning vid rekrytering av professorer

SLU ska redovisa hur man verkar för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 är regeringens mål för lärosätet att 52 procent av de  nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor.

Livsmedelsstrategin

SLU ska redogöra för resultat som har uppnåtts och bedöma hur de har bidragit till, att inom myndighetens ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen beslutade målen för livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104). Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

Veterinärer och djursjukskötare

SLU ska redovisa hur man utökar antalet utbildningsplatser för veterinärer och djursjukskötare. Av redovisningen ska framgå tidplan för utökad antagning, planer för utbyggnad av lokaler samt kostnader för insatserna. SLU ska även redovisa antal utländska veterinärer som fått tilläggsutbildning efter avslutad utländsk utbildning.

3

Uppdrag

1. Skogsskadecentrum

Skogsskadecentrum vid SLU ska bidra till arbetet med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt m.m.  Vilka aktörer Skogsskadecentrum samverkar med i arbetet ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

2. Jämställdhetsintegrering

SLU ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. SLU ska identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten som man kan bidra till att lösa. SLU ska senast den 1 september 2022 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). SLU ska också redovisa hur universitetet beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Jämställdhetsintegreringsuppdraget kan med fördel samordnas med andra uppdrag.

3. Utveckla arbetet med öppen vetenskap

SLU ska fortsätta att utveckla arbetet med öppen vetenskap i syfte att verksamheten ska bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem (prop. 2020/21:60). I arbetet ingår att bidra med underlag till Vetenskapsrådets och Kungl. bibliotekets respektive uppdrag om samordning av arbete för öppen tillgång.

4. Minskade utsläpp från tjänsteresor

SLU ska redovisa hur universitetet arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Universitetet ska särskilt beskriva vad det kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, universitetets geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. I fysiska möten ska inte undervisning inkluderas och lärosätena bör därför inte redovisa förslag till arbetssätt för att minska undervisning på campus. Universitetet ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för universitetets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

5. Pågående uppdrag

I bilaga 3 redovisas SLU:s pågående uppdrag.

6. Skogsövervakning

SLU ska bistå Regeringskansliet med kunskap om skogsövervakning som är relevant för EU-kommissionens kommande lagstiftningsförslag om ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner. SLU ska även delta i EU-kommissionens expertgrupper efter samråd med Regeringskansliet samt ta fram kommunikationsmaterial anpassat för dialog med aktörer inom EU och nationellt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2023.

För uppdragets genomförande får SLU använda högst 750 000 kronor under 2022. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Skogsstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2022. Utbetalda medel ska redovisas i SLU:s årsredovisning för 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787-8606 senast den 28 februari året efter rekvisitionen.

7. Förstudie kring miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt

SLU ska genomföra en förstudie om möjligheterna till ökad skoglig tillväxt genom miljöanpassad skogsgödsling. Uppdraget ska bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen. SLU ska ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan utvecklas så att en större andel av skogsmarken kan gödslas än vad som sker i dag samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras, samt identifiera eventuella ytterligare analysbehov. Förslagen ska inkludera effekterna på skoglig tillväxt, påverkan på kolsänkan och potentiell avverkning både i ett kortare perspektiv till 2030 och i ett längre perspektiv till 2050. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2023.

För uppdragets genomförande får SLU använda högst 750 000 kronor under 2022. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Skogsstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2022. Utbetalda medel ska redovisas i SLU:s årsredovisning för 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787-8606 senast den 28 februari året efter rekvisitionen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet2 129 799
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)2 122 441
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)7 358

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU använda minst 937 420 000 kronor för forskning och utbildning på forskarnivå varav 28 820 000 kronor avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser. För det strategiska forskningsområdet som SLU erhållit medel inom ska SLU redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och i så fall hur bidraget har fördelats till andra lärosäten. SLU ska även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i denna satsning.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 422 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa Skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor avsättas för fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion. Vidare ska minst 5 000 000 kronor avsättas för den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

4. Av anslaget ska minst 83 200 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, däribland Artportalen. Av dessa ska minst 70 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommunikation, projektadministration, stimulering och kvalitetssäkring av inrapportering till Artportalen samt för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor avsättas för arbete med djurskyddsfrågor nationellt, inom EU och internationellt.

6. Av anslaget ska efter rekvisition 5 620 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader, samt kostnader i samband med flytten.

7. Av anslaget får högst 3 674 000 kronor utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

8. Av anslaget ska högst 18 845 000 kronor per år, utbetalat med 1/12 per månad, bidra till finansiering av utbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

9. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor, efter samråd med näringen, användas för utveckling av avelsarbete på fisk i Kälarne.

10. Av anslaget ska minst 35 000 000 kronor användas för kostnader i samband med förvaltningen av undersöknings- och forskningsfartyget Svea.

11. Av anslaget ska minst 25 000 000 kronor användas för Grogrund, kompetenscentret för växtförädling.

12. Stipendier, som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander, får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

13. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som antagits till utbildning hos SLU. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksområdet samt landsbygdsutveckling. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25177 483
2022-02-25177 483
2022-03-25177 483
2022-04-25177 483
2022-05-25177 483
2022-06-25177 483
2022-07-25177 483
2022-08-25177 483
2022-09-25177 483
2022-10-25177 483
2022-11-25177 483
2022-12-25177 486
Summa2 129 799
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:23 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Uppdragsverksamhet-5 1120753 000753 0000-5 112
Tjänsteexport10 287065 00065 000010 287
Summa5 1750818 000818 00005 175
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför åt ett annat lärosäte, enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte (beställd utbildning), och som finansieras med avgifter.

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning och som finansieras med avgifter.

SLU får ta ut anmälnings- och studieavgift motsvarande full kostnadstäckning enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), för arrende samt för bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare.

 

Övrigt avgifter

Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas. Intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten och från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som SLU tillhandahåller får disponeras av SLU.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, eller avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. 

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta.  

När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (2011:223) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

SLU medges under 2022 undantag från bestämmelsen 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till Årets kapitalförändring respektive Förändring av myndighetskapitalet särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får en anläggningstillgång helt eller delvis finansieras med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget tilldelats för ändamålet.

Med undantag från 8 kap. 8 § budgetlagen (2011:203) får del av överskottet från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde av högst 30 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bemyndigande

SLU bemyndigas att besluta om medlemskap i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG) och att besluta om en årlig medlemsavgift på högst    140 000 kronor under 2020–2022.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, GV och UH
Miljödepartementet, KE och NM
Kulturdepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Universitetskanslersämbetet
Gammelkroppa Skogsskola
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Nordiskt Genresurscenter