Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2022-03-24
Ku2021/02377 (delvis)
Ku2022/00687
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nationalmuseum
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 16 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Nationalmuseum. Ändringen innebär att låneramen minskas med 1 000 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Nationalmuseum.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

God finansiell styrning

Myndigheten ska fortsatt redovisa åtgärder för att säkerställa en god finansiell styrning med syfte att bl.a. öka tillförlitligheten i myndighetens utgiftsprognoser och att verksamheten kan hållas inom tilldelade ekonomiska ramar. Avstämning ska löpande ske med Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

Lokalkostnader

Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Nationalmuseum ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Informationssäkerhet

Nationalmuseum ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ samt om myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

Avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa en plan för att över tid upprätthålla ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor.

Digitalisering av kulturarv och utveckling av digitala tjänster

Nationalmuseum ska redovisa resultat av arbetet med digitisering av myndighetens samlingar och den digitala förmedlingen av verksamheten. Av redovisningen ska framgå; samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, hur stort antal och andel av samlingarna som är digital, varav andelen som är digitalt tillgänglig t.ex. i egna produktioner eller för vidareutnyttjande av andra aktörer. Vidare ska framgå kostnader för såväl digitisering som digital förmedling och hur stor del av resultatet som härrör från den medelsförstärkning för ändamålet som myndigheten har tilldelats.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Myndigheten ska i kommentarerna särskilt informera om åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

Regional närvaro

Nationalmuseum ska arbeta för en fortsatt regional närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut av uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum251 494
ap.2Nationalmuseum (ram)251 494

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum

Anslagsposten får användas för Nationalmuseums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.27 5443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar64 000
Räntekontokredit35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-0462 873
2022-03-2562 873
2022-06-2362 873
2022-09-2662 875
Summa251 494
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseums disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-6 4793 2008 5007 5001 000-2 279
Undersökningar, utredningar och andra tjänster00252500
Summa-6 4793 2008 5257 5251 000-2 279
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0020 800020 80020 800
Övrigt0014 900014 90014 900
Summa0035 700035 70035 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Helene Biller
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer