Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2022-03-24
Ku2021/01528
Ku2021/02377(delvis)
Ku2022/00686
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens konstråd
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 16 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens konstråd. Ändringen innebär att låneramen ökar med 1 000 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens konstråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan. 

Kultur i hela landet

Statens konstråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Gestaltad livsmiljö

Statens konstråd ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Riksantikvarieämbetet. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, har tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Informationssäkerhet

Statens konstråd ska övergripande redogöra för myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Statens konstråd ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april
  • 29 juli och
  • 28 oktober.  

Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Statens konstråd ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut av uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att forsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023.

Regeringsbeslut

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

Regeringsbeslut

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd11 078
ap.1Statens konstråd (ram)11 078

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd42 947
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)42 947

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten får användas för Statens konstråds utgifter för gestaltning av den gemensamma miljön.

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 12 400 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.13323 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.11 2883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25923
2022-02-25923
2022-03-25923
2022-04-25923
2022-05-25923
2022-06-25923
2022-07-25923
2022-08-25923
2022-09-25923
2022-10-25923
2022-11-25923
2022-12-25925
Summa11 078
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Linda Nöremark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Moderna museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd