Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2022-03-03
N2022/00598

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sveriges geologiska undersökning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för informationsförsörjning och främjande verksamhet

1. Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Informationsförsörjning ska effektiviseras bl.a. genom nyttjande av digitaliseringens möjligheter och därigenom ska användningen av den grundläggande geologiska information som SGU tillhandahåller på kort och lång sikt öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

2. De regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över ska bli mer kostnadseffektiva och enklare för medborgare och företag.

Återrapportering av informationsförsörjning och främjande verksamhet

1. SGU ska redovisa hur målet för informationsförsörjning har uppfyllts och vilka insatser som har genomförts för att målet ska uppfyllas. SGU ska även redovisa vilka insatser som har genomförts enligt den plan för den kartläggande verksamheten som myndigheten har tagit fram enligt uppdrag från regeringen (N2020/02908).


2. SGU ska redovisa hur målet för kostnadseffektiva och enkla regelverk och rutiner har uppfyllts. SGU ska därvid särskilt redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att utveckla den svensk- och engelskspråkiga informationen avseende minerallagen (1991:45) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln som finns på myndighetens webbplats. SGU ska även redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att minska handläggningstiderna och i övrigt hantera det ökande antal förvaltningsärenden som myndigheten ansvarar för.

Särskilt mål för Bergsstaten

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering för Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av aktiva gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Övriga återrapporteringskrav

Användning av resurser

SGU ska redovisa hur förvaltningsanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv disponeras mellan myndighetens avdelningar och per geologisk undersökningstyp i syfte att ge en tydlig översiktlig bild av de huvudsakliga verksamhetsgrenarna.

EU och internationell samverkan

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom myndighetens verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

SGU ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att stärka sitt arbete med EU-processer. De åtgärder som vidtas ska bidra till att stärka myndighetens kompetens på området även inför Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023.

Geovetenskaplig forskning

SGU ska redovisa vilka forskningsprojekt som har fått stöd av myndigheten från anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning inom utgiftsområde 24 Näringsliv, dess effekter samt i vilken utsträckning forskningsresultaten kommer till användning i myndighetens verksamhet.

Genomförande av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken 

SGU ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken med särskilt fokus på främjande och samhällsplanering. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

3

Uppdrag

1. Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

2. Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med information och analyser under rådsbehandlingen av förslag kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

3. Näringslivsfrämjande

SGU ska vidareutveckla arbetssätt för att systematiskt samla in och fördjupa myndighetens kunskap avseende hinder för etablering och hållbar tillväxt av företag inom myndighetens ansvarsområde. Särskilt fokus ska läggas på det institutionella ramverket som påverkar sektorn.

Myndigheten ska senast den 1 mars 2023 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört med anledning av uppdraget. Vid förfrågan från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska SGU även kunna redovisa förslag inom myndighetens ansvarsområden med syfte att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. Eventuella förslag gällande prövningsprocesser ska förhålla sig till den pågående Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01). Förslagen får inte innebära kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten.

4. Informationssäkerhet

SGU ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. SGU ska särskilt redogöra för följande:

  • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. hur myndighetsledningen hålls informerad. 
  • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
  • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
  • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

5. Alternativa bindemedel

SGU ska identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong. Uppdraget innefattar bland annat insatser för att, tillsammans med berörda myndigheter, verka för en hållbar och långsiktigt stabil materialförsörjning till byggsektorn med minskad miljö- och klimatpåverkan. Syftet är att, genom bättre kunskap om ersättningsmaterial, förbättra förutsättningar för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars  2023.

6. Minskade utsläpp från tjänsteresor

SGU ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

7. Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

− den 7 februari,

− den 27 april,

− den 29 juli, och

− den 28 oktober.

SGU ska vid samtliga prognostillfällen redovisa en prognos för hur mycket som beräknas förbrukas under respektive år under prognosperioden per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av SGU.

8. Pågående uppdrag

bilaga 2 redovisas SGU:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning255 310
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)255 310

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

  1. Anslagsposten får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.
  2. SGU bemyndigas att under 2022 besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw materials) på högst 350 000 kronor. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.
  3. Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om naturnära jobb (N2020/03082).
  4. Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för att identifiera åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong. Naturvårdsverket ska kunna ta del av medlen.
  5. Av anslagsposten ska  högst 25 000 000 kronor användas till uppdraget att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser (N2021/01038). Av medlen ska SGU lämna bidrag till Naturvårdsverket med högst 4 000 000 kronor.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 923
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 923

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslagsposten får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslagsposten får användas för att täcka statens kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun, inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.17 6593 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.10Inget0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0003 0002 000
2024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar195 000
Räntekontokredit20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2521 276
2022-02-2521 276
2022-03-2521 276
2022-04-2521 276
2022-05-2521 276
2022-06-2521 276
2022-07-2521 276
2022-08-2521 276
2022-09-2521 276
2022-10-2521 276
2022-11-2521 276
2022-12-2521 274
Summa255 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 90827525 50025 50002 183
Tjänsteexport764-527 8007 8000712
Summa2 67222333 30033 30002 895
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)25280013 000013 00013 000
Mineralersättning2528005 30005 3005 300
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811000000
Summa0018 300018 30018 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 001 Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528 Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 002 Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528 Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312 Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, KE
Infrastrukturdepartementet, TP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket