Finansdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2022-03-03
Fi2022/00835
Spelinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Spelinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:82). Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla för Spelinspektionen. Ändringen innebär en utökning av låneramen för verksamhetsinvesteringar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Spelinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Spelinspektionen ska återrapportera vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i arbetet mot manipulation av resultat inom sport, matchfixning, samt göra en bedömning av vilken effekt dessa åtgärder har fått eller kan förväntas få.

Återrapportering av en utvecklad ekonomisk uppföljning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att fortsatt utveckla den ekonomiska uppföljningen av verksamheten och myndighetens utgiftsprognoser, i syfte att åstadkomma en effektiv användning av myndighetens resurser samt säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Spelinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Spelinspektionen77 376
ap.1Spelinspektionen (ram)77 376

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Spelinspektionen

Anslagsposten får användas för Spelinspektionens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
15:1 Spelinspektionen
ap.12 3213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar10 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Spelinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 448
2022-02-256 448
2022-03-256 448
2022-04-256 448
2022-05-256 448
2022-06-256 448
2022-07-256 448
2022-08-256 448
2022-09-256 448
2022-10-256 448
2022-11-256 448
2022-12-256 448
Summa77 376
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Spelinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Spelinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsintäkter
Tillsyn945575 00020 00037 00037 000095 000
Licens, tillstånd och registrering945513 500-10 00020 00020 00003 500
Summa88 50010 00057 00057 000098 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Johan Stake
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepartementet/UF och UH
Näringsdepartementet/BSÄ och JL
Kulturdepartementet/CSM och LS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret