Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2022-02-24
Fi2022/00714
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
172 21 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kronofogdemyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag (prop. 2021/22:1 utg.omr. 3, bet. 2021/22:SkU1, rskr. 2021/22:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kronofogdemyndigheten.

VERKSAMHET

Kronofogdemyndigheten ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Kronofogdemyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat utsökningsbalken och förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Bekämpa välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet

Kronofogdemyndigheten har tillförts tillfälliga medel under 2020-2022 för att stärka bekämpningen av välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet, bland annat penningtvätt. Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka arbetet med att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet samt resultatet av åtgärderna. Vidare ska Kronofogdemyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med relevanta statliga och kommunala myndigheter. 

Jämställdhetsintegrering

Kronofogdemyndigheten ska fortsätta att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10) och ska utifrån inriktningen för Kronofogdemyndighetens arbete med jämställdhetsintegrering 2022-2025 (Fi2021/02853) redovisa resultatet av arbetet.

Verksamhetsutveckling

Kronofogdemyndigheten har tillförts tillfälliga medel under 2021–2023 för att digitalisera och automatisera verksamheten. Myndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Kronofogdemyndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Kronofogdemyndighetens analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa individbaserad statistik med ålder som indelningsgrund och 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron. Myndigheten ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa.

3

Uppdrag

Kartläggning av hur Kronofogdemyndigheten används som brottsverktyg

Kronofogdemyndigheten har konstaterat att myndigheten används i brottslig verksamhet för att fastställa, driva in och sanera oriktiga fordringar. Kronofogdemyndigheten får därför i uppdrag att göra en kartläggning av sina verksamheter för att bedöma i vilken omfattning brottslighet kan ligga bakom de ärenden som initieras hos myndigheten. I uppdraget ingår att analysera vilka tillvägagångssätt som används och ange vilka resultat myndighetens åtgärder hittills gett för att stävja sådana tillvägagångssätt. Kronofogdemyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksam- heten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari
27 april
29 juli
28 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Kronofogdemyndigheten framgår av bilaga 1.

Förebygga avhysning

Kronofogdemyndigheten ska verka för att ett avhysningsförebyggande samarbete etableras med socialtjänst och hyresvärdar i samtliga kommuner. Arbetet ska särskilt inriktas mot att förebygga avhysningar som berör barn. Arbetet, med en beskrivning av de resultat som de förebyggande insatserna har gett, ska delredovisas i årsredovisningarna för 2022 och 2023 och slutredovisas i årsredovisningen för 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 145 164
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)2 145 164

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

  1. Anslagsposten får användas för Kronofogdemyndighetens förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten får högst 3 000 000 kronor utbetalas för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Kronofogdemyndigheten
ap.264 3543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar550 000
Räntekontokredit115 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25178 764
2022-02-25178 764
2022-03-25178 764
2022-04-25178 764
2022-05-25178 764
2022-06-25178 764
2022-07-25178 764
2022-08-25178 764
2022-09-25178 764
2022-10-25178 764
2022-11-25178 764
2022-12-25178 760
Summa2 145 164
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna-8612 7946 9768 816-1 84093
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1344361 0901 376-28616
Tjänsteexport12503 8003 8000125
Summa-8703 23011 86613 992-2 126234
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 639 6001 639 60000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken, skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Cecilia Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, OFA/ESA och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Riksgäldskontoret