Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-03-10
S2022/01526
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:3 Bidrag till WHO
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet46 665
ap.3Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet (ram)46 110
ap.4Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet (ram)555

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet

Av medlen ska Kammarkollegiet, engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet), betala ut USD 2 167 520 och CHF 1 974 611 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar avgiften för Sveriges medlemskap i WHO för budgetåret 2022.

Av medlen ska Kammarkollegiet, engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet), betala ut USD 74 238 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar avgiften för Sveriges andel av genomförandet av WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter för budgetåret 2021.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet

Av medlen ska Kammarkollegiet, engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet), betala ut USD 51 714 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar avgiften för Sveriges andel av genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (WHO FCTC) för budgetåret 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.31 399Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Andrea Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekol
Utrikesdepartementet, Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor
Riksgäldskontoret
Socialutskottet
Världshälsoorganisationen (WHO)