Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2022-05-19
S2022/02352
S2022/02604
Statens institutionsstyrelse
Box 1062
171 22 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens institutionsstyrelse.

VERKSAMHET

Statens institutionsstyrelse (SiS) huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

Flexibilitet och beredskap

Statens institutionsstyrelse ska arbeta för att säkerställa att det finns en effektiv organisation för ungdomsvården som är anpassad efter behovet av antalet platser, behovet av säkerhet samt vårdbehov och ålder hos placerade barn och unga. Statens institutionsstyrelsen ska vidare redovisa att det finns en långsiktig plan för hur organisationen för ungdoms- och missbruksvården fortlöpande kan anpassas till verksamhetens behov. Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att skapa ett mer flexibelt och kostnadseffektivt lokalbestånd. Myndigheten ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en lokalförsörjningsplan på fem respektive tio års sikt.

Verksamhetsutveckling

Statens institutionsstyrelse ska redovisa åtgärder som vidtagits under året och de resultat som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling till följd av Statskontorets myndighetsanalys (2020:7).

Säkerhet och trygghet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose behovet av en trygg miljö för personal, barn- och unga samt klienter. Myndigheten ska göra en bedömning av resultatet av vidtagna åtgärder och en beskrivning av eventuella kvarstående problem.

Kompetens och kvalitet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten arbetar för att höja kompetensen hos de anställda i syfte att få en bättre kvalitet, stabilitet och rättssäkerhet i verksamheten.

Dokumentation och uppföljning

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten dokumenterar och följer upp inrapporterade incidenter i syfte att säkerställa en trygg miljö för såväl klienter som personal. Myndigheten ska särskilt redogöra för hur myndigheten säkerställer att fysiska skador som uppkommer med anledning av tvångsingripande, registreras och följs upp.

Samverkan och återkoppling

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur resultaten av den s.k. socialtjänstenkäten, där socialtjänsten bedömer samarbetet med SiS och den vård som tillhandahålls av SiS, omhändertas i verksamheten samt på vilket sätt myndigheten återkopplar detta till socialtjänsten.

Återfallsförebyggande arbete och uppföljning

Statens institutionsstyrelse ska redovisa myndighetens arbete med att förebygga återfall i brott inom den slutna ungdomsvården (LSU) och inom delar av ungdomsvården enligt LVU. Myndigheten ska redovisa eventuella resultat av detta arbete som framkommit i samband med uppföljning av avslutad vård enligt LVU.

Agenda 2030

Statens institutionsstyrelse ska redovisa fortsatta resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet. Myndigheten ska även redogöra för hur Agenda 2030 integreras i myndighetens verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Statens institutionsstyrelse ska redovisa resultat av de fortsatta åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska särskilt redovisa hur hänsyn tas till jämställdhetsaspekten när nya metoder och utbildningar utvecklas.

3

Uppdrag

Våldsförebyggande arbete

Statens institutionsstyrelse ska utveckla sitt våldsförebyggande arbete med målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt utsatta barn och ungdomar. Arbetssätt och metoder ska vara effektutvärderade och utgå från ett tydligt barnrättsperspektiv med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I uppdraget ska barn och ungas egna erfarenheter och åsikter beaktas vid utvecklingen av arbetssätt och metoder. För uppdraget får Statens institutionsstyrelsen under 2022 använda högst 750 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg budgetåret 2022 uppförda anslaget 5:2 Barnens rättigheter, anslagsposten 2 Bidrag till myndigheter.  Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023 och en slutredovisning senast den 31 mars 2024.

 

Fortsatt uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Statens institutionsstyrelse ska fortsatt utveckla kompetensen inom myndigheten om hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, där förebyggande och återfallsförebyggande insatser är en central del. I uppdraget ingår att öka myndighetens kunskaper om prostitution och människohandel. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. Statens institutionsstyrelse får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2022. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för Statens institutionsstyrelse för 2022.

Säker digital kommunikation

Statens institutionsstyrelse ska förbereda anslutning av relevanta informationsflöden till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor som Myndigheten för digital förvaltning, förkortad DIGG, har i uppdrag att tillhandahålla (I2021/03317) senast den 29 september 2023. Myndigheten ska löpande hålla DIGG informerad om uppdraget.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Statens institutionsstyrelse ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Statens institutionsstyrelse ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Utgiftsprognoser

Statens institutionsstyrelse ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedan angivna prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes:

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Pågående uppdrag

 


Uppdrag givet i 

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023


A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023


Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

Ku2020/00916/MD

Till Kulturdepartementet senast 2022-03-29

Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens institutionsstyrelse

S2019/00643/FST

S2019/03898/FS (delvis)

Till Socialdepartementet senast 2025-09-30. Delredovisningar av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet årligen den 31 maj.

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet

Ju2021/03331

Myndigheterna Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen, ska senast den 2 maj 2022 och den 2 maj 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) lämna sammanställningar över vidtagna och planerade åtgärder. Slutredovisning av uppdraget sker senast den 1 februari 2024. Myndigheterna ska löpande integrera resultatet av utvecklingsarbetet i den ordinarie verksamheten.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 867 518
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)1 135 740
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)247 778
ap.3Subvention av LVU-placeringar m.m. (ram)484 000

Villkor för anslag 4:6

ap.3 Subvention av LVU-placeringar m.m.

Medlen ska, under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022, användas för att subventionera den vårdavgift som kommunerna erlägger för vistelser vid SiS institutioner enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) m.m. och socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). Subventioneringen motsvarar en minskning med 25 procent av vårdavgifterna som gäller för 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.145 0003 %0
ap.211 0253 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar170 000
Räntekontokredit200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25155 626
2022-02-25155 626
2022-03-25155 626
2022-04-25155 626
2022-05-25155 626
2022-06-25155 626
2022-07-25155 626
2022-08-25155 626
2022-09-25155 626
2022-10-25155 626
2022-11-25155 626
2022-12-25155 632
Summa1 867 518
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård
4:6 ap.3Subvention av LVU-placeringar m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbruksvård-109 400-46 400637 289617 19020 099-135 701
Ungdomsvård-53 81062 4901 659 5901 592 80266 78875 468
Summa-163 21016 0902 296 8792 209 99286 887-60 233
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 65 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet under 2022.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Axelina Hedenskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret