Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2022-02-03
S2022/00781
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Uppdrag att följa upp reformen för justerade pensionsåldrar

ISF ska analysera effekterna av höjningen av de pensionsrelaterade åldersgränser som genomfördes 2020. Myndigheten ska studera hur höjningen av dessa åldersgränser påverkar uttagsmönstret både för de direkt berörda årskullarna och för äldre årskullar. ISF ska undersöka om de berörda årskullarnas försörjning har förändrats. ISF ska senast den 30 juni 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende ISF.

Uppdrag att genomföra en genomlysning av Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension

ISF ska genomföra en analys avseende Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension mot bakgrund av de nya förutsättningarna som gör gällande att garantipensionen är att klassificera som en minimiförmån. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension har påverkats samt en bedömning av Pensionsmyndighetens interna processer och organisering kopplat till handläggningen av garantipensionen för att möta dessa nya förutsättningar. ISF ska även göra en bedömning av hur resursbehovet har förändrats utifrån de nya förutsättningarna. ISF ska senast den 15 november 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende ISF.

Jämställdhetsintegrering

ISF ska fortsätta att utveckla arbetet med att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). Vidare ges ISF i uppdrag att undersöka framkomligheten för att i framtida analyser av socialförsäkringen tillämpa ett intersektionellt perspektiv, det vill säga utöver att beakta maktordningar baserade på kön, samtidigt beakta andra maktordningar. ISF ska senast den 3 oktober 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende ISF.

Informationssäkerhet

ISF ska övergripande redovisa hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet. ISF ska senast den 1 april 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende ISF.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. ISF ska senast den 22 februari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Naturvårdsverket. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende ISF.

Prognoser

ISF ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april,
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut om uppdragetRedovisningstidpunkt

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Regleringsbrev för 2017
S2017/02622 (delvis)
S2018/04767 (delvis)

den 1 december 2022

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

Regleringsbrev för 2018den 15 december 2022

Agenda 2030

Regleringsbrev för 2020den 22 februari 2022

Uppdrag att utvärdera reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

S2020/08254

den 30 mars 2023

Uppdrag att analysera förekomst av löneväxling i form av tjänstepension

S2021/06458 (delvis)

den 31 mars 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att kartlägga konsekvenser på individnivå av förändringar i sjukförsäkringen

S2021/07173 (delvis)

den 1 november 2023

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges ovan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen72 272
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)72 272

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Inspektionen för socialförsäkringen

Anslagsposten får användas för Inspektionen för socialförsäkringens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 1683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 023
2022-02-256 023
2022-03-256 023
2022-04-256 023
2022-05-256 023
2022-06-256 023
2022-07-256 023
2022-08-256 023
2022-09-256 023
2022-10-256 023
2022-11-256 023
2022-12-256 019
Summa72 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Therese Karlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialförsäkringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Regioner