Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2022-01-20
S2022/00451
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet33 444 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)33 444 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 28 respektive den 29 januari 2021 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021, regeringsbeslut I:2 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00821). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2022 avseende kostnader i november 2021 i enlighet med bilagan.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021 (dnr S2021/00821) utbetala bidrag i februari 2022 avseende kostnader i december 2021 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och regionerna dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2021. Utbetalningen av bidrag har därför justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Utbetalningen har även justerats för att inkludera en återbetalning från företaget Aspen efter att EU-kommissionen konstaterat överpriser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2836 100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Almina Kalkan
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Regioner