Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 22

2021-12-16
A2021/02351
A2021/02331 (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Arbetsdomstolen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Myndigheten ska redovisa:

  • Det totala antalet mål som kommit in och antal mål som har avgjorts (uppdelat på A- och B-mål), samt om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.
  • Det totala antalet balanserade mål, antal balanserade mål äldre än sex månader men yngre än 12 månader, samt antal balanserade mål som är 12 månader eller äldre (uppdelat på A- och B-mål).
  • Medianålder för avgjorda mål och medianålder för avgjorda mål efter dom eller särskilt uppsatt beslut (uppdelat på A- och B-mål).
  • Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021 - 2023

Arbetsdomstolen ska senast den 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförts och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

(A2020/02583)

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021 - 2023

Arbetsdomstolen ska senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförts och vilka resultat som nåtts enligt närmare instruktion från Statskontoret.

(Fi 2020/04960)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen35 448
ap.1Förvaltningskostnader (ram)35 448

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.11 0633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 000
Räntekontokredit3 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 954
2022-02-252 954
2022-03-252 954
2022-04-252 954
2022-05-252 954
2022-06-252 954
2022-07-252 954
2022-08-252 954
2022-09-252 954
2022-10-252 954
2022-11-252 954
2022-12-252 954
Summa35 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Helle Ellehöj
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)