Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
l:5

2021-12-22
Ju2021/02802
Revisorsinspektionen
Karlavägen 104, Box 24014
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Revisorsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Revisorsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Auktorisation, godkännande och registrering

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inkomna ansökningar och beslut om auktorisation, godkännande och registrering. Vidare ska myndigheten redovisa antalet auktoriserade respektive godkända revisorer i slutet av året.

Tillsyn och disciplinära åtgärder

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inledda, avgjorda och pågående tillsynsärenden, fördelade på kvalitetskontroller, riskbaserad tillsyn, tematillsyn och förhandsbesked. Myndigheten ska även redogöra för utgången i ärendena om riskbaserad tillsyn och de disciplinära åtgärder som har beslutats.

Myndigheten ska redogöra för övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten.

Examination

Revisorsinspektionen ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som har deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Serviceåtagande

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndighetem har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för tillsynsverksamheten respektive för ärenden rörande auktorisation, godkännande och registrering.

Bidra till regeringens mål

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten i arbetet med föreskrifter och allmänna råd har beaktat att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Öka medvetenheten hos revisorer

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har verkat för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet.

Motverka ekonomisk brottslighet

Revisorsinspektionen ska redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet.

Internationell utveckling

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna.

3

Uppdrag

Budgetutfall och prognoser

Revisorsinspektionen ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten 2022 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna prognoser över intäkter och kostnader för 2022 och 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 juli och den 28 oktober 2022.

Pågående uppdrag

Ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Revisorsinspektionen ska fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Minskade utsläpp för tjänsteresor

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer9301 65841 20241 589-3872 201
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Revisorsinspektionen ska redovisa 25 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Holmqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Näringsdepartementet/SSS
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret