Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:19

2021-11-03
U2021/04402
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Karlstads universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)2 355
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 050

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Karlstads universitet ett mål att 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet765 272
ap.1Takbelopp (ram)765 272
ap.1.1Takbelopp (ram)740 698
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)24 574

Villkor för anslag 2:21

ap.1.1 Takbelopp

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av delposten avser 7 571 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2 600 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

Den tidigare anslagsposten 1 Takbelopp har indelats i delposterna 1.1. Takbelopp och 1.2 Takbelopp RRF i syfte att kunna särskilja användning av medel hänförlig till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Införandet av delposterna innebär att utgifter redovisade mot anslagspost 1 i stället ska redovisas på de två delposterna.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet282 378
ap.4Basresurs (ram)282 378

Villkor för anslag 2:22

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet1 706
ap.37Idébanksmedel (ram)254
ap.65Korta kurser för yrkesverksamma (ram)1 452

Villkor för anslag 2:65

ap.37 Idébanksmedel

Karlstads universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.65 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer
med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.10Inget0
ap.1.20Inget0
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3703 %0
ap.650Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:21 ap.12:21 ap.1.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar108 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2585 530
2021-02-2585 530
2021-03-2585 530
2021-04-2585 530
2021-05-2585 530
2021-06-2585 530
2021-07-2589 362
2021-08-2589 362
2021-09-2589 362
2021-10-2589 362
2021-11-2589 362
2021-12-2589 366
Summa1 049 356
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karlstads universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:21 ap.1.1Takbelopp
2:21 ap.1.2Takbelopp RRF
2:22 ap.4Basresurs
2:65 ap.37Idébanksmedel
2:65 ap.65Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer