Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2021-11-03
N2021/02769
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132, prop. 2020/21:99 utg.omr. 23, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella mål och återrapporteringskrav

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

Utbildning

– Vid SLU ska antalet helårsstudenter under perioden 2019–2021 uppgå till minst 12 000 på grundnivå eller avancerad nivå.

– SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget.

– SLU ska redovisa den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska SLU redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

- SLU ska redogöra för utbyggnad som gjorts efter budgetsatsningar kopplade till pandemin, av behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar, utbyggnad av utbildning i hela landet, utbyggnad av utbildning på avancerad nivå samt sommarkurser. SLU ska även redogöra för satsningen på bristyrkesutbildningar och särskilt beskriva vilka utbildningar som byggts ut. Av redovisningen ska framgå hur många tillkommande helårsstudenter jämfört med 2019 som ingår i respektive utbyggnad.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. SLU:s avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur SLU möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Viss särskild redovisning

SLU ska redovisa

– kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas,

– väsentliga uppgifter enligt bilaga 2,

– arbetet med verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt hur stor del av anslaget som har använts för dessa områden,

– myndighetskapitalet och dess förändringar,

– ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser, och

– huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

Antibiotikaresistens

SLU ska redovisa hur verksamheten har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Könsfördelning vid rekrytering av professorer

SLU ska redovisa hur man verkar för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 52 procent kvinnor.

Livsmedelsstrategin

SLU ska redogöra för och bedöma hur verksamheten har bidragit till att, inom universitetets ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin. Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

Agenda 2030

SLU ska redovisa hur myndigheten i sin kärnverksamhet arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle där det balanserade och integrerade förhållningssättet till hållbarhetens tre dimensioner står centralt i metodutvecklingen.

Movium

SLU ska redovisa hur verksamheten vid Movium bedrivits. Redovisningen ska omfatta det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med Universitets- och högskolerådet

SLU ska aktivt delta i Universitets- och högskolerådets uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk eftergymnasial utbildning när myndigheten så begär.

3

Uppdrag

Skogsskadecentrum

SLU ska utforma en långsiktig plan för ett skogsskadecentrum som ska initieras den 1 januari 2021 och avse arbetet med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt m.m. Befintlig verksamhet inom samma område som skogsskadecentrum ska tas till vara och överlappningar undvikas. I planen bör det beaktas att klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador samt att betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. Hänsyn bör tas till att dessa skador påverkar såväl skogens tillväxt som den biologiska mångfalden. Arbetet ska göras i nära samarbete med Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter och intressenter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2021.

Nationell bioekonomistrategi

SLU ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner. I propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) aviserar regeringen att man avser att ta fram en svensk bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna inklusive fiskerinäringarna som bidrar till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet och skapar miljö- och klimatnytta. Bioekonomistrategin kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi och ska vara väl förankrad i vetenskaplig kunskap. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Jämställdhetsintegrering

SLU ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en lärosätesspecifik plan med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Jämställdhetsintegreringsuppdraget kan med fördel samordnas med andra uppdrag. Lärosätet har möjlighet att få stöd av Jämställdhetsmyndigheten i t.ex. framtagandet av planen och i samband med att jämställdhetsintegreringsarbetet utvärderas. Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas och tillgängliggöras. SLU ska särskilt redovisa hur universitetet beaktar jämställdhet i utbildningen och vid fördelning av forskningsmedel.

IT-incidenter

Sveriges lantbruksuniversitet ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.  Redovisning ska ske senast den 22 februari 2022.

Utveckla arbetet med öppen vetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet ska fortsätta att utveckla arbetet med öppen vetenskap i syfte att verksamheten ska bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem (prop. 2020/21:60). I arbetet ingår att bidra med underlag till Vetenskapsrådets och Kungl. bibliotekets respektive uppdrag om samordning av arbete för öppen tillgång.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet2 165 135
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)2 157 923
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)7 212

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU använda minst 929 969 000  kronor för forskning och utbildning på forskarnivå varav 28 595 000 kronor avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser. För det strategiska forskningsområdet som SLU erhållit medel inom ska SLU redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och i så fall hur bidraget har fördelats till andra lärosäten. SLU ska även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i denna satsning.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 422 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa Skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor avsättas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion. Vidare ska minst 5 000 000 kronor avsättas för den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

4. Av anslaget ska minst 83 200 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, däribland Artportalen. Av dessa ska minst 70 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommunikation, projektadministration, stimulering och kvalitetssäkring av inrapportering till Artportalen samt för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor avsättas för arbete med djurskyddsfrågor nationellt, inom EU och internationellt.

6. Av anslaget ska efter rekvisition 1 800 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

7. Av anslaget får högst 3 674 000 kronor utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

8. Av anslaget ska högst 18 845 000 kronor per år, utbetalat med 1/12 per månad, bidra till finansiering av utbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

9. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor, efter samråd med näringen, användas för utveckling av avelsarbete på fisk i Kälarne.

10. Av anslaget ska minst 3 715 000 kronor användas för tilläggsutbildning för utländska veterinärer. Utbildningen ska ske i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

11. Av anslaget ska minst 35 000 000 kronor användas för kostnader i samband med förvaltningen av undersöknings- och forskningsfartyget Svea.

12. Av anslaget ska minst 25 000 000 kronor användas för Grogrund, kompetenscentret för växtförädling.

13. Av anslaget ska minst 70 000 000 kronor användas till forskningsinfrastruktur under förutsättning av försäljning av fastigheter som SLU Ultuna disponerar till Uppsala kommun som vill förvärva för samhällsbyggnadsändamål.

14. Av anslaget ska högst 30 000 000 kronor användas för inrättande av ett skogsskadecentrum varav högst 2 000 000 kronor för riskvärdering av skogsskadegörare. 

15. Stipendier, som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander, får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

16. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som antagits till utbildning hos SLU. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

17. Av anslaget får minst 2 167 000 kronor användas till sommarkurser under 2021.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksområdet samt landsbygdsutveckling. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25178 234
2021-02-25178 234
2021-03-25178 234
2021-04-25178 234
2021-05-25178 234
2021-06-25178 234
2021-07-25182 623
2021-08-25182 623
2021-09-25182 623
2021-10-25182 623
2021-11-25182 623
2021-12-25182 616
Summa2 165 135
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:23 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Uppdragsverksamhet-13 1698 057729 000729 0000-5 112
Tjänsteexport13 827-3 54080 00080 000010 287
Summa6584 517809 000809 00005 175
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför åt ett annat lärosäte, enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte (beställd utbildning), och som finansieras med avgifter.

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning och som finansieras med avgifter.

SLU får ta ut anmälnings- och studieavgift motsvarande full kostnadstäckning enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), för arrende samt för bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare. 

Övrigt avgifter

Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas. Intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten och från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som SLU tillhandahåller får disponeras av SLU.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, eller avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. 

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta.  

När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (2011:223) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

SLU medges under 2021 undantag från bestämmelsen 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till Årets kapitalförändring respektive Förändring av myndighetskapitalet särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får en anläggningstillgång helt eller delvis finansieras med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget tilldelats för ändamålet.

Med undantag från 8 kap. 8 § budgetlagen (2011:203) får del av överskottet från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde av högst 30 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bemyndigande

Sveriges lantbruksuniversitet bemyndigas att besluta om medlemskap i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG) och att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 140 000 kronor under 2020–2022.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, GV och UH
Miljödepartementet, KE och NM
Kulturdepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Universitetskanslersämbetet
Gammelkroppa Skogsskola
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Nordiskt Genresurscenter