Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens tjänstepensionsverk
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens tjänstepensionsverk.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska bedriva en säker och effektiv pensionsadministration, med väl utvecklad kvalitet och service. Myndigheten ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

Återrapporteringen av det ekonomiska resultatet enligt uppgifterna i förordningen med instruktion för Statens tjänstepensionsverk ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m. och Pensionsverksamhet på uppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot den av regeringen beräknade budgeten analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Myndigheten ska redovisa effektiviteten i hanteringen av statliga avtalsförsäkringar och göra jämförelser över tid.

Myndigheten ska redovisa hur arbetsgivarna, de anställda och f.d. anställda samt pensionärerna bedömer den service och information som myndigheten ger vid hanteringen av statliga avtalsförsäkringar.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Myndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av tjänstematriklar, hittills intjänade pensionsrätter, förmånsbeslut och förmånsutbetalningar, samt hur myndigheten arbetar för att förbättra kvaliteten och säkerställa en korrekt och effektiv handläggning.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av det ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten som gällt under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Informationssäkerhet

Myndigheten ska övergripande redogöra för hur den arbetat för att säkerställa informationssäkerheten i verksamheten och för hur den planerar för att möta framtida behov.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser avseende anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska innehålla information om utgifterna för

– statlig tjänstepensionering
– premiebefrielse
– särskild löneskatt på pensionskostnader
– statlig grupplivförsäkring
– särskild premieskatt på grupplivförsäkring
– statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som gjorts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2022–2025 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 10 juni 2022 redovisa tioåriga prognoser för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. respektive inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 9 december 2022 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2023–2026 avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2023 ökas med 1 procentenhet, medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

Myndigheten ska slutföra utvecklingen av ett systemstöd för att kunna redovisa 50-åriga prognoser för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m., inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter och statens tjänstepensionsskuld enligt den modell som myndigheten utarbetade och redovisade för regeringen 2017 (Fi2017/04167). Stödet ska göra det möjligt att analysera och kvantifiera förändringar i förhållande till tidigare prognoser utifrån olika förklaringsfaktorer, samt att simulera olika scenarier. Myndigheten ska senast den 1 september 2022 redovisa de första 50-åriga prognoserna till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

1. Myndigheten har i uppdrag att, senast vid den tidpunkt som gäller för avlämnandet av årsredovisning, lämna en redovisning över premier och förmåner till lokalanställd och f.d. lokalanställd personal och deras efterlevande (Ju1999/05252).

2. Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) och nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

3. Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk14 094 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)14 094 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten ska användas för utbetalning av förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare vid premiebefrielse, dvs. när en arbetsgivare enligt de försäkringstekniska riktlinjer som myndigheten har beslutat om är befriad från att betala premier för en arbetstagare.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten ska också användas för betalning av löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. samt för betalning av löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten ska också användas för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till f.d. anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas även myndighetens intäkter från avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7704 700Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 000
Räntekontokredit9 000
Övriga kontokrediter
- Statens tjänstepensionsverk behov av likviditet i pensionshanteringen100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kontokrediter

Myndighetens övriga kredit tillgodoser dess behov av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. för premiebestämda pensioner och pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.7 779-9 700198 500196 5791 9210
Pensionsverksamhet på uppdrag5 7272 70090 10085 0005 10013 527
Summa13 506-7 000288 600281 5797 02113 527
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgiften till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter52110018 030 00018 030 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna ska redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering,

002 särskild löneskatt på pensionskostnader,

003 statlig grupplivförsäkring,

004 premieskatt, grupplivförsäkring,

005 statlig personskadeförsäkring,

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003, och

007 administrationskostnader avseende undertitel 005.

Myndigheten ska redovisa de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen om premier för statens avtalsförsäkringar.

Myndigheten får dels från undertiteln 006 disponera högst 193 200 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av myndigheten, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 892 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Infrastrukturdepartementet/ESD
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Arbetsgivarverket
Försäkringskassan
Statskontoret
Riksgäldskontoret