Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2021-12-16
N2021/03055
N2021/03042(delvis)
N2021/00695
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Tillväxtanalys ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2020 (N2020/02141), redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). 

3

Uppdrag

1. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2. Prognoser

Tillväxtanalys ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

−  7 februari,

−  27 april,

−  29 juli, och

−  28 oktober.

3. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Tillväxtanalys pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser67 146
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)67 146

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Anslagsposten får användas för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 0143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 500
Räntekontokredit4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 596
2022-02-255 596
2022-03-255 596
2022-04-255 596
2022-05-255 596
2022-06-255 596
2022-07-255 596
2022-08-255 596
2022-09-255 596
2022-10-255 596
2022-11-255 596
2022-12-255 590
Summa67 146
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och OFA
Miljödepartementet, KL och NM
Arbetsmarknadsdepartementet, AA och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Almi Företagspartner AB