Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2021-12-22
Fi2021/03951 (delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tullverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag (prop. 2021/22:1 utg.omr. 3, bet. 2021/22:SkU1, rskr. 2021/22:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Tullverket.

VERKSAMHET

Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Allmänhet och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Tullverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat EU:s tullagstiftning, tullagen (2016:253) och förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Tullverket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Kontrollverksamheten

Ambitionsnivån avseende att förhindra smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor liksom att förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska öka. Samtidigt måste insatserna balanseras mot myndighetens ansvar inom samtliga risk- och restriktionsområden. Tullverket ska redovisa resultatet av kontroll- verksamheten avseende smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor samt storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Av redovisningen ska det även framgå hur myndigheten har balanserat insatserna inom dessa områden mot insatser på övriga risk- och restriktionsområden, hur ambitionsnivån ökat samt vilka överväganden som gjorts.

Den brottsförebyggande verksamheten

Tullverket ska redovisa hur myndigheten har stärkt arbetet med att förebygga brottslighet i samband med in- och utförsel av varor.

Verksamhetsutveckling

Tullverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Tullverket ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Tullverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron. Myndigheten ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informations- systemet Hermes senast den

7 februari
27 april
29 juli
28 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Tullverket framgår av bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket2 481 672
ap.1Tullverket (ram)2 481 672

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Tullverket

  1. Anslagsposten får användas för Tullverkets förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
  3. Från anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från Europeiska kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot Europeiska kommissionen.
  4. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslagsposten får högst 11 736 650 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Tullverket
ap.171 4503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar577 000
Räntekontokredit100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Investeringsbudget enligt bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25206 806
2022-02-25206 806
2022-03-25206 806
2022-04-25206 806
2022-05-25206 806
2022-06-25206 806
2022-07-25206 806
2022-08-25206 806
2022-09-25206 806
2022-10-25206 806
2022-11-25206 806
2022-12-25206 806
Summa2 481 672
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Kontroll av päls av katt och hund-32095950-32
Kontroll av handel med sälprodukter-83045450-83
Summa-11501401400-115
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta239771 860490530053072 880
Avgift för tullkontroll eller annan tillämpning av tullagstiftningen2811-7030300-7
Summa71 8534905603053072 873
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

  1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
  2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
  5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land.
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Erik Wahlström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Skatteutskottet
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens jordbruksverk
Riksgäldskontoret