Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22FiU:2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Bokföringsnämnden.

VERKSAMHET

Bokföringsnämndens uppgifter framgår av förordningen (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari
27 april
29 juli
28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden13 907
ap.1Bokföringsnämnden (ram)13 907

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Bokföringsnämnden

Anslaget får användas för Bokföringsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.14173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Erik Wahlström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Finansutskottet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: