Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2021-12-16
Ju2021/00594
Ju2021/03676
Ju2021/04139 (delvis)
Rättsmedicinalverket
111 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Rättsmedicinalverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med kvalitetssäkring av rättsmedicinska åldersbedömningar.

3

Uppdrag

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast vid nedanstående datum. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna en prognos över intäkter och kostnader per verksamhetsområde inom den avgiftsbelagda verksamheten för 2022 och 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 juli och den 28 oktober.

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets digitalisering

Rättsmedicinalverket ska, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Domstolsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 (Ju2019/03624) och att från januari 2022 bygga ut den ytterligare i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2021/03615). Myndigheterna har tillsammans i uppdrag att fortsätta den särskilda försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år till och med den 31 december 2022 (Ju2020/02474). Myndigheterna ska senast den 1 mars 2022 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöksverksamheterna har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts.

Förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Rättsmedicinalverket och övriga berörda myndigheter ska genomföra insatser avseende könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029). Delredovisas senast den 28 februari 2022 och slutredovisas senast den 28 september 2023.

Underlag inför ny strategi om psykisk hälsa och suicidprevention

Rättsmedicinalverket och övriga berörda myndigheter ska inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171). Uppdraget ska redovisas i enlighet med vad som framgår av tidigare beslut.

Uppdrag om statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning

Rättsmedicinalverket och övriga berörda myndigheter ska sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar (S2021/04814). Uppdraget ska redovisas i enlighet med vad som framgår av tidigare beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket552 653
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)552 653

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Rättsmedicinalverket

Anslagsposten får användas för Rättsmedicinalverkets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för bidrag till forskning av relevans för Rättsmedicinalverkets uppgifter.

Rättsmedicinalverket får använda anslaget för att hantera underskottet i myndighetens avgiftsfinansierade verksamhet avseende rättsgenetiska ärenden. Underskottet får betalas av under åren 2022–2024.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.116 5793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 000
Räntekontokredit21 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2546 054
2022-02-2546 054
2022-03-2546 054
2022-04-2546 054
2022-05-2546 054
2022-06-2546 054
2022-07-2546 054
2022-08-2546 054
2022-09-2546 054
2022-10-2546 054
2022-11-2546 054
2022-12-2546 059
Summa552 653
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik-754-6 6608 0007 800200-7 214
Rättskemi15 843-67869 00075 500-6 5008 665
Rättsintyg-6971 05127 44027 40040394
Medicinsk åldersbedömning1 793-1 8465 9805 86511562
Summa16 185-8 133110 420116 565-6 1451 907
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA1 och ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, justitieutskottet
Migrationsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten