Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2021-12-16
Ju2021/00593
Ju2021/02423 (delvis)
Ju2021/04139 (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Ekobrottsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångssäkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

3

Uppdrag

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Riktade utbildningsinsatser med anledning av Sveriges återhämtningsplan

Rådet för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen (SEFI-rådet) ska genomföra riktade utbildningsinsatser för de myndigheter som har fått i uppdrag att genomföra åtgärderna som anges i Sveriges återhämtningsplan, vilka Sverige söker bidrag för enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och redovisning av uppdraget. Myndigheten ska senast den 17 mars 2023 redovisa till regeringen (Finansdepartementet) vilka insatser som har genomförts.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets digitalisering

Ekobrottsmyndigheten ska, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten855 674
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)855 674

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ekobrottsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Ekobrottsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.125 6703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2571 306
2022-02-2571 306
2022-03-2571 306
2022-04-2571 306
2022-05-2571 306
2022-06-2571 306
2022-07-2571 306
2022-08-2571 306
2022-09-2571 306
2022-10-2571 306
2022-11-2571 306
2022-12-2571 308
Summa855 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA1 och ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, justitieutskottet
Brottsförebyggande rådet
Finansinspektionen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten