Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021:22/FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Upphandlingsmyndigheten.

VERKSAMHET

Upphandlingsmyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering om stöd om arbetsrättsliga villkor

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att uppfylla skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar. Myndigheten ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder.

3

Uppdrag

Klimatanpassad upphandling

Myndigheten ska, genom att bidra med kunskap om offentlig upphandling, bistå Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i att stödja myndigheter som omfattas av förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete att ta hänsyn till klimatanpassning i sina upphandlingar. För uppdragets genomförande får myndigheten rekvirera högst 100 000 kronor från SMHI. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet (Miljödepartementet) informerat om arbetet med uppdraget.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Pågående uppdrag

Behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång 

Myndigheten har i uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).

Bistå Miljömålsrådet

Myndigheten har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2018/01715).

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Myndigheten har i uppdrag att, tillsammans med 27 andra myndigheter, följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken (S2021/06595). Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. 

Möjliggöra arbete hemifrån

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909). 

Innovationsupphandling

Myndigheten har i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation genom att inrätta en innovationsupphandlingsarena (N2021/01194). Myndigheten ska delrapportera uppdraget senast den 23 mars 2023 och slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2025 till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Finansdepartementet).

Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Ändamålsenliga inköpsorganisationer

Myndigheten har i uppdrag att dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels under 2021 arrangera och genomföra riktade insatser för ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter (Fi2020/04834). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

Främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn

Myndigheten har i uppdrag att, tillsammans med Boverket, utveckla stöd för att främja att sociala hänsyn tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn i form av villkor avseende jämställdhet och icke-diskriminering (Fi2021/03043). Myndigheterna ska även genomföra informations- och kompetenshöjande insatser för att främja användningen av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar inom sektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2022.

Kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö

Myndigheten har i uppdrag att stärka kompetensen om och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling (Fi2020/02740). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten111 079
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)106 079
ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor (ram)5 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Upphandlingsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Upphandlingsmyndighetens förvaltningsutgifter.

ap.2 Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor

Anslagsposten får användas för utgifter till följd av Upphandlingsmyndighetens uppgift att vägleda kommuner och regioner i statsstödsfrågor. Medlen ska i första hand användas för vägledning i frågor som rör bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.13 3323 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar16 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 257
2022-02-259 257
2022-03-259 257
2022-04-259 257
2022-05-259 257
2022-06-259 257
2022-07-259 257
2022-08-259 257
2022-09-259 257
2022-10-259 257
2022-11-259 257
2022-12-259 252
Summa111 079
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
1:17 ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor
På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Ulrika Sjöholm
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/MK
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Näringsutskottet
Konkurrensverket
Riksgäldskontoret
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)