Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III: 9

2021-12-16
UD2021/03090
UD2021/18400 (delvis)
UD2021/18443
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

VERKSAMHET

Huvudsakliga uppgifter för Swedac framgår av förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Swedac ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Swedac ska särskilt redogöra för följande:

  • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.
  • Hur myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet gjorts, hur detta rapporterats till myndighetsledning och vilka åtgärder detta gett upphov till
  • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
  • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Feministisk handelspolitik

Swedac ska inom ramen för sin ackrediteringsverksamhet redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till regeringens arbete med jämställdhetsintegrering på standardiseringsområdet.

Export- och investeringsstrategin

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete.

Handelsrelationen mellan EU och UK

Swedac ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) med analysstöd för att utveckla handelsrelationen mellan EU och UK. Swedac ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera myndigheter, näringslivet och allmänheten om den nya handelsrelationen mellan EU och UK. 

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

 

Pågående uppdrag

Praktikplatser 

Swedac har i uppdrag (A2020/02583 och Fi2020/04960) att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Swedac ska senast den 1 april 2022 redovisa till Statskontoret hur uppdragen genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Organet för innovativ och klimatfokuserad standardisering

Swedac har i uppdrag (N2021/02244) att bistå det rådgivande organet (rådet) för innovativ och klimatfokuserad standardisering. Myndighetschefen har utsetts till ledamot i rådet.

Behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång

Swedac har i uppdrag (I2020/03233 och I2021/02831) att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll25 956
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)25 956

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.17783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 400
Räntekontokredit12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 163
2022-02-252 163
2022-03-252 163
2022-04-252 163
2022-05-252 163
2022-06-252 163
2022-07-252 163
2022-08-252 163
2022-09-252 163
2022-10-252 163
2022-11-252 163
2022-12-252 163
Summa25 956
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll12 289-3 6008 45012 500-4 0504 639
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet8 413-2 000109 600113 600-4 0002 413
Tjänsteexport4 93101 9002 400-5004 431
Summa13 344-2 000111 500116 000-4 5006 844
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Amina Makboul
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM, EUK, internrevisione
Utrikesdepartementet, EKO, FH, PLAN, RS, SÄK
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ, OFA KO
Näringsdepartementet BI, MK, RS
Infrastrukturdepartementet, Ee
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret