Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 21

2021-12-16
A2021/02350
A2021/02331 (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Medlingsinstitutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska rapportera antalet medlingsärenden på central och lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet ärenden,
- tvister där varsel lagts,
- tvister där medlare förordnats,
- utlösta konflikter,
- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Löneutveckling och arbetskraftskostnad

Medlingsinstitutet ska redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden, mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet ska också redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Medlingsinstitutet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Medlingsinstitutet ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Medlingsinstitutet ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023. 

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 7 februari
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Medlingsinstituet har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Medlingsinstitutet har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). 

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet56 720
ap.1Förvaltningskostnader (ram)56 720

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:4 Medlingsinstitutet
ap.11 7013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 727
2022-02-254 727
2022-03-254 727
2022-04-254 727
2022-05-254 727
2022-06-254 727
2022-07-254 727
2022-08-254 727
2022-09-254 727
2022-10-254 727
2022-11-254 727
2022-12-254 723
Summa56 720
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Alice Melinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Jämställdhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetarförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)