Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2021-12-16
Ju2021/00700
Ju2021/04139 (delvis)
Domarnämnden
Box 2330
103 18 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Domarnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Domarnämnden.

VERKSAMHET

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera ordinarie domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Domarnämnden ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden9 823
ap.1Domarnämnden (ram)9 823

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Domarnämnden

Anslagsposten får användas för Domarnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:16 Domarnämnden
ap.12943 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar300
Räntekontokredit790
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25819
2022-02-25819
2022-03-25819
2022-04-25819
2022-05-25819
2022-06-25819
2022-07-25819
2022-08-25819
2022-09-25819
2022-10-25819
2022-11-25819
2022-12-25814
Summa9 823
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sofia Säterskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, justitieutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret