Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2021-12-22
Fi2021/04004
Arbetsgivarverket
Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr
111 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Arbetsgivarverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa medlemmarnas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet för att uppnå en jämn könsfördelning på ledande befattningar i staten, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro samt för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning, vid sidan av årsredovisningen, redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge nödvändigt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa en specificerad sammanställning av nedlagd arbetstid, direkta kostnader och intäkter för de stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Jämförelse av förhandlingsresultat

Arbetsgivarverket ska beskriva och jämföra statliga centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Rapportering av avtal

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera vilka avtal som verket ingår. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal snarast efter att avtalet ingåtts skickas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov ska avtalet kompletteras med en promemoria, som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader, samt med en konsekvensbeskrivning. 

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Arbetsgivarverket ska senast den 12 mars 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

Arbetsgivarverket ska senast den 12 mars 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa utvecklingen av antalet kvinnor och män i respektive grupperingsnivå i BESTA-klassificeringen för staten totalt och per s.k. COFOG-grupp (Classification of the functions of the government), dvs. den statliga sektorns uppgifter uppdelade efter deras funktion eller ändamål.

Utveckling av anmälda arbetsskador

Arbetsgivarverket ska senast den 31 mars 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa utvecklingen av anmälda arbetsskador enligt det statliga personskadeavtalet. Utvecklingen ska redovisas för staten totalt, men redovisningen ska också visa var merparten av arbetsskadorna uppstått. Utvecklingen ska om möjligt redovisas uppdelad på kvinnor och män, och enligt de åldersintervaller som gäller för kompetensförsörjningsstatistiken. 

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Arbetsgivarverket ska sammanställa och till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 13 maj 2022 redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Arbetsgivarverket ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Arbetsgivarverket ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Arbetsgivarverket ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Pågående uppdrag

Arbetsgivarverket har i uppdrag att fortsatt ta emot dels personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583), dels nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960), för bl.a. praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 och den 1 april 2023 samt slutredovisas den 15 februari 2024.

Arbetsgivarverket har i uppdrag att möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 293
ap.2Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet) (ram)1 293
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet)

Anslagsposten får användas för utgifter för sådana uppgifter som Arbetsgivarverket utför åt regeringen eller Regeringskansliet och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation.

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter avseende Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd och Statens tjänste- pensions- och grupplivnämnd, inklusive Skiljenämnden för gruppliv- frågor.

Kammarkollegiet ska varje kvartal redovisa belastningen på anslagsposten per nämnd och sammanlagt till regeringen (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.27Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar16 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Avgift för administration441 00062 000191 000128 00063 000566 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsgivarverket får ta ut, disponera och besluta om storleken på avgifter för sådan verksamhet som följer av Arbetsgivarverkets uppgifter enligt 6 § förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst".

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från bestämmelserna om resultatredovisning i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arbetsgivarverket ska redovisa 17 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Sami Soliman
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Kammarkollegiet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)