Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2021-12-22
U2021/04313
U2021/04851 (delvis)
U2021/05028
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:67 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet67 163
ap.1Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet (ram)4 200
ap.3Svenska Studenthemmet i Paris (ram)2 400
ap.4Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram)5 059
ap.5Stöd för studentinflytande (ram)55 000
ap.6Vissa stipendier (ram)504

Villkor för anslag 2:67

ap.1 Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2022. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2022 ska lämnas senast den 22 februari 2023 till Regeringskansliet  (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2023.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras senast den 16 november 2022. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2022 ska lämnas senast den 22 februari 2023 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2023.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2022. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2022 ska lämnas senast den 22 februari 2023 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2023.

ap.3 Svenska Studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 400 000 kronor till Svenska Studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2022. Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska Studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2023 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.

ap.4 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 5 059 000 kronor till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2022. Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

ap.5 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020 och antalet doktorander hösten 2020 omräknat till helårsekvivalenter 2020. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska senast i januari 2022 engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt nedanstående tabell. Medlen avser bidrag för 2022.

LärosäteTusental kronor
Uppsala universitet5 135
Lunds universitet5 199
Göteborgs universitet5 134
Stockholms universitet5 363
Umeå universitet3 090
Linköpings universitet3 337
Karolinska institutet1 435
Kungl. Tekniska högskolan2 447
Luleå tekniska universitet1 421
Karlstads universitet1 675
Mittuniversitetet1 447
Örebro universitet1 732
Linnéuniversitetet2 864
Sveriges lantbruksuniversitet818
Malmö universitet2 185
Mälardalens universitet1 476
Blekinge tekniska högskola522
Stockholms konstnärliga högskola82
Gymnastik- och idrottshögskolan139
Högskolan Dalarna1 200
Högskolan Kristianstad938
Högskolan Väst904
Högskolan i Borås1 144
Högskolan i Gävle1 078
Högskolan i Halmstad1 055
Högskolan i Skövde666
Konstfack117
Kungl. Konsthögskolan36
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm119
Försvarshögskolan146
Södertörns högskola1 292
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal Bräcke högskola181
Handelshögskolan i Stockholm329
Johannelunds teologiska högskola16
Newmaninstitutet11
Röda Korsets Högskola104
Sophiahemmet Högskola140
Stockholms Musikpedagogiska Institut13
Totalt55 000

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska senast i januari 2022 utbetala 504 000 kronor till Svenska institutet.

Av medlen ska minst 390 000 kronor användas för insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2022.

Svenska institutet får använda högst 60 000 kronor för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammet. Vidare får högst 54 000 kronor användas för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska Studenthemmet i Paris
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Svenska institutet
Sverige-Amerika Stiftelsen
Sveriges förenade studentkårer