Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2021-12-22
A2021/02400
A2021/01568 (delvis)
A2021/02233
Institutet för mänskliga rättigheter
Mobilvägen 10
223 62 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Institutet för mänskliga rättigheter
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Institutet för mänskliga rättigheter.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Institutet för mänskliga rättigheter ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli och

– 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:6

Institutet för mänskliga rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för mänskliga rättigheter50 000
ap.1Institutet för MR - till Institutet för mänskliga rättigheter (ram)50 000

Villkor för anslag 6:6

ap.1 Institutet för MR - till Institutet för mänskliga rättigheter

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Institutet för mänskliga rättigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter
ap.11 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar15 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för mänskliga rättigheters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 167
2022-02-254 167
2022-03-254 167
2022-04-254 167
2022-05-254 167
2022-06-254 167
2022-07-254 167
2022-08-254 167
2022-09-254 167
2022-10-254 167
2022-11-254 167
2022-12-254 163
Summa50 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för mänskliga rättigheters disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:6 ap.1Institutet för MR - till Institutet för mänskliga rättigheter
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Dzenana Edhemovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret