Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2021-12-16
A2021/02353
A2021/02318(delvis)
A2019/00589(delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för budgetåret 2022 för Diskrimineringsombudsmannen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Myndigheten ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter redovisa de insatser som myndigheten genomfört inom ramen för uppdraget samt en bedömning av uppnådda resultat. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som har koordinerats och genomförts tillsammans med övriga hbtqi-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter. 

Bristande tillgänglighet

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa antalet anmälningar i form av bristande tillgänglighet som inkommit till myndigheten från den 1 maj 2018 och som avser tillhandahållande av varor och tjänster för företag med färre än tio anställda. Därutöver ska myndigheten redovisa sin bedömning hur det utvidgade skyddet mot diskriminering i form av bristandet tillgänglighet som trädde i kraft 1 maj 2018 (prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29) har fallit ut för de personer som bestämmelsen är avsedd att skydda.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Jämställdhetsintegrering

DO ska, i relevanta delar, samverka med Jämställdhetmyndigheten i myndighetens arbete med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Samverkan ska primärt syfta till att synliggöra jämställdhetsintegreringsarbetets beröringspunkter med diskrimineringslagstiftningen och arbetet mot diskriminering på grund av kön.

3

Uppdrag

Stärka informationssäkerheten

Diskrimineringsombudsmannen ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Diskrimineringsombudsmannen ska särskilt redogöra för följande:

  • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.
  • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
  • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

A2021/01979

Till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Forum för levande historia) senast 1 juni 2022.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

- 7 februari

- 27 april

- 29 juli

- 28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen128 981
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)128 981
Disponeras av Kammarkollegiet700
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)700

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Anslagsposten får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden mot diskriminering.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finansieras även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 8693 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 000
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 748
2022-02-2510 748
2022-03-2510 748
2022-04-2510 748
2022-05-2510 748
2022-06-2510 748
2022-07-2510 748
2022-08-2510 748
2022-09-2510 748
2022-10-2510 748
2022-11-2510 748
2022-12-2510 753
Summa128 981
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Johan Danielsson
Anna Schölin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret