Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2021-12-16
Fö2021/00080
Fö2021/00201
Fö2021/00266 m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. FöU1, rskr. 2021/22:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Totalförsvarets forskningsinstitut.

VERKSAMHET

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 30 september 2020 (Fö2020/00972).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 18 oktober 2021 (UD2021/16138). 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer (ITT) innebär. 

3. Internationella samarbeten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilka internationella samarbeten som har varit prioriterade under året.

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 september 2022 redovisa eventuella större förändringar av den forskningsinriktning som myndigheten redovisat den 30 september 2020 (Fö2020/00972). Förändringarna ska samverkas med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2023

I samband med budgetunderlaget för 2023 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor för 2023. 

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2023 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 9 september 2022 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2023. 

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. Planering och rapportering av internationella möten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för bilaterala och multilaterala möten av större betydelse. Senast en vecka efter genomfört möte ska myndigheten redovisa en skriftlig rapport.

5. Internationella överenskommelser och avtal

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 29 april 2022 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2021 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt delta, följa upp och hålla sig informerad om det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco). Totalförsvarets forskningsinstitut ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pescoprojekten fortskrider.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i utvecklingen av det bilaterala samarbetet på försvarsområdet med USA inom ramen för det mellan Sverige och USA överenskomna Statement of Intent (SoI).

6. Europeiska försvarsfonden

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende Europeiska försvarsfonden i syfte att identifiera möjliga svenska bidrag till fonden och att främja Försvarsmaktens möjligheter att använda relevanta resultat av fonden. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsinstitut samverka med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

7. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för genomförande av 2016–2020, regeringens beslut den 2016-04-20 (UD2016/07898). En rapport om myndighetens genomförande utifrån den nationella handlingsplanen ska lämnas i samband med årsredovisningen.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april,

- 29 juli och

- 28 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

9. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

10. Tidigare givna uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2020 (Fi2016/00386, A2016/00216). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925).

I december 2020 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Myndigheten ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts (A2020/02583, Fi2020/04960).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut241 697
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)70 692
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)128 454
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)7 333
ap.4Internationell verksamhet (ram)14 687
ap.5Egeninitierad forskning (ram)20 531

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Högst 7 000 000 kronor får användas för forskning inom cyberområdet.

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

Högst 2 000 000 kronor får användas för kartläggning och analys av våldsbejakande extremism och rasism i digitala miljöer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.12 1383 %0
ap.23 8853 %0
ap.31623 %0
ap.44443 %0
ap.56213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar170 000
Räntekontokredit115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2520 142
2022-02-2520 142
2022-03-2520 142
2022-04-2520 142
2022-05-2520 142
2022-06-2520 142
2022-07-2520 142
2022-08-2520 142
2022-09-2520 142
2022-10-2520 142
2022-11-2520 142
2022-12-2520 135
Summa241 697
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet
1:9 ap.5Egeninitierad forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor67 334-10 0001 041 6991 041 699057 334
Tjänsteexport7 583030 00030 00007 583
Summa74 917-10 0001 071 6991 071 699064 917
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

2. Det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade verksamheten får användas till att finansiera myndighetens strategiska kompetensutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten. Överskottet får även användas till att skapa hållbarhet inom områden som är verksamhetskritiska.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Patrik Asplund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM, PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, FN, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS, SI, SUND
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/F
Kulturdepartementet/MD
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Seko- Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 12, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

Fö2021/00080
Fö2021/00201
Fö2021/00266
Fö2021/00493
Fö2021/00556 (delvis)
Fö2021/01301 (delvis)