Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2021-12-16
Fö2020/01198
Fö2021/00253
Fö2021/00254 m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Gustaf Anders gata 13
653 40 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/2022:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

VERKSAMHET

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla cirka 5 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2022/23 senast den 17 juni 2022. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2022/23 ska lämnas senast den 15 november 2022.

För grundutbildningsomgång 2023/24 ska lägesredovisning lämnas senast den 1 december 2022.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Redovisningen ska innehålla avbrottsstatistik och bakomliggande orsaker till avbrotten.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

2. Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska 2022 kunna genomföra 8 800 prövningar för Polismyndighetens behov i syfte att kunna fylla 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen varje termin samt för prövningar till de funtkions- respektive verksamhetsintegrerade polisutbildningarna.

2

Organisationsstyrning

1. Etablering av nytt prövningskontor

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska etablera ett tredje prövningskontor för att möjliggöra ett ökat antal prövningar av värnpliktiga och ökat antal prövningar till polisutbildningen. 

Lägesredovisningar av pågående etablering ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 maj 2022. En slutredovisning av arbetet med etableringen ska inkomma senast den 1 mars 2023. 

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari

- 27 april

- 29 juli och

- 28 oktober.


2. Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i samband med årsredovisningen. 

3. Minskade utsläpp för tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

4. Tidigare givna uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och pers. med funktionsnedsättning för praktik. Uppdraget skulle redovisats senast den 15 januari 2020 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

I december 2020 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Myndigheten ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts (A2020/02583, Fi2020/04960).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk333 842
ap.1Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (ram)333 842

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Anslaget får användas för Totalförsvarets plikt- och prövningsverks förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
ap.110 0153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Räntekontokredit17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets plikt- och prövningsverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2527 820
2022-02-2527 820
2022-03-2527 820
2022-04-2527 820
2022-05-2527 820
2022-06-2527 820
2022-07-2527 820
2022-08-2527 820
2022-09-2527 820
2022-10-2527 820
2022-11-2527 820
2022-12-2527 822
Summa333 842
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets plikt- och prövningsverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten-2 88102 5002 5000-2 881
Uppdrag Försvarshögskolan-20304 4004 4000-203
Uppdrag Polismyndigheten4 9938 500101 500103 300-1 80011 693
Uppdrag övriga civila-1 1402002 8002 600200-740
Summa7698 700111 200112 800-1 6007 869
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Patrik Asplund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

Fö2020/01198
Fö2021/00253
Fö2021/00254
Fö2021/00256
Fö2021/00556 (delvis)
Fö2021/00596
Fö2021/01301 (delvis)