Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2021-12-16
N2021/03051
N2021/03042 (delvis)
N2021/00747
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Konkurrensverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Konkurrensverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamheten

Konkurrensverket ska redovisa antal ärenden som avser fullgörandet av de uppgifter som följer av konkurrenslagen (2008:579), 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Redovisningen ska göras fördelat på eventuella ärendekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider. Andra viktigare tillsynsåtgärder eller ärenden som avser fullgörande av andra tillsynsuppgifter ska också redovisas i lämplig omfattning.

Konkurrensverket ska också redogöra för hur myndigheten har arbetat med tillsyn enligt lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Redogörelsen ska omfatta vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. 

Förbättringsåtgärder

Konkurrensverket ska redovisa en sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna, remissyttrandena och förslag till regeländringar och andra förbättringsåtgärder. De viktigaste förslagen till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska, där det är relevant, kommenteras utifrån hur de främjar effektiv konkurrens, ökad tillväxt och konsumentnytta.

Forskning

Konkurrensverket ska redovisa statistik avseende antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in, antalet forskningsprojekt som beviljats stöd och totalt beviljade medel under året. Myndigheten ska även kortfattat beskriva forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, inklusive uppdragsforskning.

3

Uppdrag

1. Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Myndigheten ska bistå Regeringskansliet med förberedelser och genomförande av konferensen European Competition Day under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023.

2. Minskade utsläpp för tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

3. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– den 7 februari,

– den 27 april,

– den 29 juli, och

– den 28 oktober.

4. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Konkurrensverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket169 438
ap.1Konkurrensverket (ram)169 438

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Konkurrensverket

Anslagsposten får användas för Konkurrensverkets förvaltningsutgifter.

1:14

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket10 804
ap.1Konkurrensforskning (ram)10 804

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare inom i första hand disciplinerna ekonomi och juridik vid universitet och högskolor. Medel får användas av verket för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. till ledamöterna i rådet för forsknings-
frågor ska belasta anslagsposten.

1:19

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket18 000
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)18 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera utgifter för rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:13 Konkurrensverket
ap.15 0833 %0
1:14 Konkurrensforskning
ap.1324Inget0
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.2900Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Konkurrensforskning
ap.19 2505 5003 2505002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar15 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2515 020
2022-02-2515 020
2022-03-2515 020
2022-04-2515 020
2022-05-2515 020
2022-06-2515 020
2022-07-2515 020
2022-08-2515 020
2022-09-2515 020
2022-10-2515 020
2022-11-2515 020
2022-12-2515 022
Summa180 242
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Konkurrensverket
1:14 ap.1Konkurrensforskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Ansöknings- och registeravgift
Avgifter (SFS 2020:332)-61-96113215-102-259
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Erik Murray
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, KO, OU och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F
Arbetsmarknadsdepartementet, A och ARM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Konsumentverket
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen)
Svea hovrätt (Patent- och marknadsöverdomstolen)
Upphandlingsmyndigheten