Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 51
201 20 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för tillgängliga medier.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Informationssäkerhet

Myndigheten för tillgängliga medier ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ, samt om myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

  • 7 februari 
  • 27 april
  • 28 oktober

Alla väljare

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med de allmänna valen 2022. Verksamheten ska särskilt inriktas mot grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati. Myndigheten ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 3 oktober 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande tilll 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031

S2019/02213, S2021/06595

I årsredovisning

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier128 474
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)128 474

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier47 856
ap.1Stöd till taltidningar (ram)47 856

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar (2013:9).

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten samt för avskrivningar och räntor för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera verksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 8543 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar23 000
Räntekontokredit4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 706
2022-02-2510 706
2022-03-2510 706
2022-04-2510 706
2022-05-2510 706
2022-06-2510 706
2022-07-2510 706
2022-08-2510 706
2022-09-2510 706
2022-10-2510 706
2022-11-2510 706
2022-12-2510 708
Summa128 474
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Lottie-Ann Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV, UH
Näringsdepartementet/HT/D
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens servicecenter