Miljödepartementet


Regeringsbeslut
21

2021-12-16
M2021/02392 (delvis)
M2021/01609
M2021/01092
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg. omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Beviljade och utbetalade medel

Formas ska redovisa hur beviljade och utbetalade medel har fördelats mellan olika kategorier av mottagare samt mellan olika stödformer. Återrapporteringen ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, med undantag för posten utbetalda medel. Statistiken ska redovisas fördelad efter kön respektive ålder i de delar där det är möjligt. Statistiken ska även redovisas per område för områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Medel enligt särskilda villkor

Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Research Institutes of Sweden (RISE) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts. Formas ska även redovisa vilket resultat som har uppnåtts, inklusive i den mån det är möjligt, förväntade effekter.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Jämställdhetsintegrering

Formas ska redovisa resultat och fortsatt utveckling av arbetet med att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (M2020/01517, skr. 2016/17:10), inklusive arbete med att identifiera och konkretisera ojämställdhetsproblem kopplade till myndighetens mål för jämställdhetsintegrering.

Ekonomisk premiering av samverkan

Formas ska redovisa i vilken mån myndigheten har inkluderat krav på samverkan med det omgivande samhället vid fördelning av forskningsmedel samt resultatet av utlysningar av medel för olika samverkansaktiviteter (prop. 2020/21:60).

Cirkulär ekonomi

Formas ska redovisa insatser som bidrar till visionen och det övergripande målet för regeringens strategi för cirkulär ekonomi.

Livsmedelsstrategin

Formas ska redovisa insatser som bidrar till de av riksdagen beslutade målen för livsmedelsstrategin, särskilt inom det strategiska området kunskap och innovation.

Synergier med EU-ramprogrammet

Formas ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sina uppgifter inom EU:s ramprogram för forskning och innovation har verkat för att programmet ger synergier med den nationella forskningsfinansieringen, inklusive inom ämnesklustren klimat, energi och mobilitet respektive livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

3

Uppdrag

Stockholm+50

Formas ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50, som äger rum år 2022. Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

AIM for Climate

Formas ska bistå regeringen i arbetet med och rapporteringen till initiativet AIM for Climate inom sitt verksamhetsområde.

Ask- och almskottssjukan

Formas ska sammanställa pågående svensk forskning om almsjuka och askskottsjuka samt forsknings- och utvecklingsprojekt kring motståndskraftigt växt- och plantmaterial. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från främst tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser

Formas ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

       -  7 februari,

       -  27 april,

       -  29 juli, och

       -  28 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag om att överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beslutades i regleringsbrevet för 2016.

Uppdrag om att inrätta tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbar samhällsbyggnad (U2017/02404 och M2017/01282). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 1 mars.

Uppdrag om att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel (N2017/03897, N2019/03246). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 1 mars.

Uppdrag om Rådet för hållbara städer (M2017/03234, M2017/03235 och Fi2019/04160). Uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2022. 

Uppdrag om att bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning beslutades i regleringsbrevet för 2020 (M2019/02218). Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2022 och 2023.

Uppdrag om att bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner lämnades i regleringsbrevet för 2021 (M2020/02056). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag om att inrätta och vara värd för en nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning (M2021/00704). Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

Uppdrag om rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering (N2021/02244). 

Uppdrag om nationellt forskningsprogram för hav och vatten (U2017/02404 och M2021/01625). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 1 mars.

Uppdrag om att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling (N2021/02502). Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2022 samt årligen i samband med årsredovisningen.

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (Fi2021/03909). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande128 163
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)116 658
ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet (ram)11 505

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes (Formas) förvaltningsutgifter.

ap.2 Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet

Anslagsposten får användas för kostnader för Klimatpolitiska rådet.

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 104 908
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)1 104 908

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Anslaget får användas för utgifter för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande.
 2. Anslaget får även användas för vissa projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, resor och seminarier samt informationsinsatser.
 3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.
 4. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

 5. Stöd till företag får inte lämnas, om det samlade årliga beloppet överskrids enligt vad som följer av artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
 6. Minst 115 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande i enlighet med regeringsuppdraget M2017/01282 och regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60).
 7. Minst 230 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram om klimat i enlighet med  regeringsuppdraget M2017/01282 och regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60). Av dessa medel ska minst 50 000 000 kronor användas till utlysningar om forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dessa utlysningar ska stödja det nationella forskningsprogrammet om klimat genom ökad kunskap om hur klimatanpassning, utsläppsminskning, ökat kolupptag, riskreducering och förvaltningen av våra ekosystem kan integreras.
 8. Minst 60 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram om hav och vatten (M2021/01625).
 9. Minst 62 500 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden (N2021/02520).
 10. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Av dessa ska minst 20 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt. 
 11. Formas ska betala ut 34 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Medlen ska användas bl.a. för att finansiera aktuella projektarbeten. Minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Minst 2 000 000 kronor ska användas för genomförande av den ledarskapsgrupp för industriomställning som Sverige lanserade vid FN:s klimattoppmöte i New York i september 2019. 
 12. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet. Formas ska inhämta en redovisning från Polarforskningssekretariatet av hur medlen har använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ap.13 4993 %0
ap.23453 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.133 147Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.12 000 0001 100 000700 000200 0002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för
respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 000
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 681
2022-02-2510 681
2022-03-2510 681
2022-04-2510 681
2022-05-2510 681
2022-06-2510 681
2022-07-2510 681
2022-08-2510 681
2022-09-2510 681
2022-10-2510 681
2022-11-2510 681
2022-12-2510 672
Summa128 163
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:1 ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Lars Berg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet/BA, SFÖ, BB, SPN
Näringsdepartementet/BI, EIN, JL, RTL, SMF
Kulturdepartementet/KL
Socialdepartementet/SAM
Utbildningsdepartementet/F, UH
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Klimatpolitiska rådet
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Research Institutes of Sweden, RISE
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: