Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2021-12-16
UD2021/03129
UD2021/18069
UD2020/03898 m.fl.
Se bilaga 1
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kommerskollegium
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 7, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90, prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Kommerskollegiums huvudsakliga uppgifter följer av förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Kommerskollegium ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Kommerskollegium ska särskilt redogöra för följande:

  • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.
  • Hur myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet gjorts, hur detta rapporterats till myndighetsledning och vilka åtgärder detta gett upphov till.
  • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
  • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Strategi för standardisering

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i genomförandet av regeringens standardiseringsstrategi (UD2018/12345). De åtgärder som myndigheten vidtar ska bidra till att stärka den nationella samordningen av standardiseringsarbetet. 

Handel för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med analysstöd i frågor som avser handel för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive arbetsvillkor, jämställdhet, regeringens feministiska handelspolitik samt EU:s tullpreferenssystemet för utvecklingsländer (GSP). Kommerskollegium ska fördjupa arbetet inom området handel och klimat och ha beredskap för särskilda utredningsinsatser och analyser kopplade till frågor inom detta område. 

Export- och investeringsstrategin

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete

Agenda 2030

Den rapportering som avses i 17 § förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium om hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling ska 2022 ersättas med en redovisning om hur myndigheten under året har bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

Handelsrelationen mellan EU och andra länder

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med analysstöd för att utveckla handelsrelationen mellan EU och exempelvis USA, länderna kring Stilla Havet och Storbritannien. Kommerskollegium ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera myndigheter, näringslivet och allmänheten om den nya handelsrelationen mellan EU och Storbritannien.

Solvit

Vid rapportering om Solvit-centret enligt 15 § förordningen (2012:990) med instruktion om Kommerskollegium ska relevanta jämförelser göras med Europeiska kommissionens resultatrapportering i bedömningen av verksamheten. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

3

Uppdrag

Bistå Myndigheten för digital förvaltning med nationell samordning enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Kommerskollegium ska fortsatt bistå Myndigheten för digital förvaltning med att samordna arbetet med de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i bilaga III till förordning (EU) 2018/1724 om inrättandet av en gemensam digital ingång (I2019/02843).

Inre marknaden 30 år

Kommerskollegium ska med anledning av att det 2023 är 30 år sedan den inre marknaden bildades ta fram ett faktaunderlag med exempel som belyser den inre marknadens betydelse för svensk handel och sysselsättning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 oktober 2022. 

Solvit

Kommerskollegium ska utreda hur det europeiska Solvit-nätverket kan stärkas, utifrån ett perspektiv av bättre efterlevnad av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 december 2022. 

Arbetet med näringslivet

Kommerskollegium ska utveckla formerna för arbetet med näringslivet som målgrupp med beaktande av Riksrevisionens rekommendationer om Kommerskollegiums arbete med handelshinder. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har eller planeras vidtas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Kommerskollegium ska samtidigt även redovisa vilka övriga åtgärder som har vidtagits och påbörjats för att hantera Riksrevisionens rekommendationer. 

Tjänstehandel

Kommerskollegium ska analysera hur tjänstehandeln på den inre marknaden kan stärkas genom att identifiera eventuella hinder och föreslå åtgärder. Utgångspunkten är Europeiska kommissionens ekosystemperspektiv, inklusive kommissionens redan presenterade färdplaner, med fokus på sektorsövergripande tjänster. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Investeringsgranskning

Kommerskollegium ska utveckla arbetsformer för att kunna delta i hantering av ärenden om granskning av utländska direktinvesteringar när det gäller att bevaka investeringars betydelse för ekonomi och handel. Kommerskollegium ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2022 redovisa hur arbetsuppgiften kan utföras samt en kostnadsuppskattning för att utföra en sådan uppgift.

Prognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

27 april

28 oktober

Pågående uppdrag

Organet för innovativ och klimatfokuserad standardisering

Kommerskollegium har i uppdrag (N2021/02244) att till och med den 31 december 2022 leda det rådgivande organet för innovativ och klimatfokuserad standardisering.

Praktikplatser

Kommerskollegium har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2020/04960, A2020/02583). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022.

Behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång

Kommerskollegium har i uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).

Uppdrag att utveckla Sustainable Transition through Economic Partnership

Kommerskollegium har i uppdrag (UD2021/15891) att, tillsammans med Sida, Svenska institutet, Sveriges Export- och investeringsråd och Exportkreditnämnden, ta fram förslag om hur samarbete dem emellan bör utvecklas för att effektivt stödja arbetet i fält med att främja bredare ekonomiska relationer mellan Sverige och partnerländer, bortom biståndet. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2022 och slutredovisas senast den 31 december 2022. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium25 000
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)25 000

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete samt driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium och i enlighet med regeringens uppdrag till Kommerskollegium (UD2019/11795) att utvidga OTGS verksamhet för att ytterligare underlätta export från utvecklingsländer. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med regeringens policyer och strategier för internationellt utvecklingssamarbete. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium91 494
ap.1Kommerskollegium (ram)91 494

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Anslagsposten får användas för Kommerskollegiums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 8 300 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 200 000 kronor, varav
3 950 000 kronor avser Tillväxtverket och 250 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 200 000.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.107503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 7443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 708
2022-02-259 708
2022-03-259 708
2022-04-259 708
2022-05-259 708
2022-06-259 708
2022-07-259 708
2022-08-259 708
2022-09-259 708
2022-10-259 708
2022-11-259 708
2022-12-259 706
Summa116 494
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ann Linde
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning, UO24
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen näringsutskottet, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Konsumentverket
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:8, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

UD2021/03129
UD2021/18069
UD2020/03898
UD2021/18400(delvis)
UD2021/18440