Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2021-12-22
N2021/03147
N2021/03033
N2021/00691
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Skogsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 23, bet. 2021/22:MJU2, rskr. 2021/22:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Skogsstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom skogssektorn.

Omarrondering

Skogsstyrelsen ska redovisa hur de medverkat i förberedelser inför omarrondering under 2022 och analysera resultatet i jämförelse med föregående år.

Ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald

Skogsstyrelsen ska redovisa hur de utifrån sin instruktionsenliga uppgift har bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald.

3

Uppdrag

1. Digitalisering för utveckling av skoglig planering

Skogsstyrelsen ska inleda en process tillsammans med skogssektorns aktörer och andra relevanta intressenter för att utveckla ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. Ramverket ska bygga vidare på insatser inom digitalisering som gjorts tidigare och underlätta ökad samverkan inom skogssektorn när det gäller data kopplat till skogsbruk. I uppdraget ska också ingå utveckling och förberedelse för förvaltning av en ny modell och standard för skoglig planering i syfte att skapa bättre möjligheter att utveckla förvaltningen av skogen på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt samtidigt som risker undviks. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022 och slutredovisas den 1 december 2024.

2. Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsstyrelsen ska förebygga och övervaka skogsskador. Skogsstyrelsen ska också bekämpa granbarkborre i skyddade områden som myndigheten ansvarar för. Skogsstyrelsen ska samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre samt samverka med berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

3. Informationssäkerhet

Skogsstyrelsen ska arbeta för att stärka sin informationssäkerhet och planera för att möta framtida behov. I uppdraget ingår följande:

  • Analysera beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt redovisa åtgärder som vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Analysera hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och redogöra för eventuella åtgärder som vidtagits eller planerats för att hantera identifierade risker.
  • Vid behov vidta åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens arbete med detta.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022.

4. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Skogsstyrelsen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Skogsstyrelsen ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Skogsstyrelsen ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för Skogsstyrelsens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

5. Härjedalsförhandlingar

Skogsstyrelsen ska fortsätta förvalta de avtal som upprättats som ett resultat av Härjedalsförhandlingarna gällande renbete på vinterbetesmarker och åretruntmarker. Skogsstyrelsen ska fortsätta bistå berörda myndigheter i arbetet. Skogsstyrelsen ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 15 september 2022.

6. Genomförande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027

Skogsstyrelsen ska, för de delar som myndigheten kommer att ansvara för, förbereda för ett effektivt genomförande av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

7. Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2022−2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, 

– 28 oktober.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket, anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram och anslagspost 4 Naturnära jobb.

8. Pågående uppdrag

I bilagan anges Skogsstyrelsens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen571 925
ap.1Förvaltningskostnader (ram)571 925
Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas till Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter.

ap.2 Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

ap.3 Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen706 073
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)32 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)581 400
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)24 000
ap.4Naturnära jobb (ram)68 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen ska i fråga om statligt stöd till näringslivet i sin verksamhet med informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den
18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Skogsstyrelsen.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslagsposten får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Av anslagsposten får 19 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att genomföra åtgärder inom ramen för det nationella skogsprogrammet (N2019/03247). 

Av anslagsposten ska 2 000 000 kronor ges som bidrag till föreningen Trästad Sverige. Föreningen Trästad Sverige får inte lämna statligt stöd genom tjänster och bidrag till enskilda företag.

Därutöver får medel till nationellt skogsprogram användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Naturnära jobb

Anslagsposten får användas i enlighet med uppdraget om fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/03159).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.117 1573 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.160 00018 50026 00015 5002025
ap.240 0008 5005 00026 5002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifter i tabellen om infriade åtaganden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Räntekontokredit100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2547 660
2022-02-2547 660
2022-03-2547 660
2022-04-2547 660
2022-05-2547 660
2022-06-2547 660
2022-07-2547 660
2022-08-2547 660
2022-09-2547 660
2022-10-2547 660
2022-11-2547 660
2022-12-2547 665
Summa571 925
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader
Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25833
2022-02-25833
2022-03-25833
2022-04-25833
2022-05-25833
2022-06-25833
2022-07-25833
2022-08-25833
2022-09-25833
2022-10-25833
2022-11-25833
2022-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2583
2022-02-2583
2022-03-2583
2022-04-2583
2022-05-2583
2022-06-2583
2022-07-2583
2022-08-2583
2022-09-2583
2022-10-2583
2022-11-2583
2022-12-2587
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster-18 973062 30062 3000-18 973
Tjänsteexport10501 5001 608-108-3
Skogliga tjänster4 1132 00065 00066 500-1 5004 613
Summa-14 7552 000128 800130 408-1 608-14 363
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-411041140011-20
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Utgifter inom området Arbetsmarknadsrelaterade tjänster som inte finansieras av avgifter får finansieras med anslag 1:2 Insatser förskogsbruket ap.4 Naturnära jobb.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Anna Elworth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ och SPN
Miljödepartementet, NM, KI och V
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Arbetsförmedlingen
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet