Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statskontoret
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statskontoret.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–7 februari
–27 april
–29 juli
–28 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret96 009
ap.3Statskontoret (ram)96 009

Villkor för anslag 1:1

ap.3 Statskontoret

2 000 000 kronor får användas för att utarbeta och förvalta en elektronisk introduktionsutbildning som ska tillhandahållas myndigheter under regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 8723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-258 001
2022-02-258 001
2022-03-258 001
2022-04-258 001
2022-05-258 001
2022-06-258 001
2022-07-258 001
2022-08-258 001
2022-09-258 001
2022-10-258 001
2022-11-258 001
2022-12-257 998
Summa96 009
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Alexander Bjerner
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån