Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:32

2021-12-16
Ju2021/01462 (delvis)
Statens haverikommission
Box 6014
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 06, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens haverikommission.

VERKSAMHET

Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att förbättra säkerheten och så långt som möjligt klarlägga händelseförlopp, orsaker till händelser samt skador och andra effekter. Statens haverikommissions uppgifter att undersöka olyckor och tillbud till olyckor framgår av lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens haverikommission ska övergripande redovisa hur myndigheten har arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska särskilt redovisa vidtagna åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.

3

Uppdrag

Prognoser

Statens haverikommission ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april,
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Regeringsuppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023. Årlig redovisning till Statskontoret (A2020/02583, Fi2020/04960). 

Statens haverikommission ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:7

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission57 728
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)57 728

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Statens haverikommission - del till SHK

Anslaget får användas för att finansiera Statens haverikommissions förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för myndighetens verksamhet med undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och samverkan med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:7 Statens haverikommission
ap.11 731Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 811
2022-02-254 811
2022-03-254 811
2022-04-254 811
2022-05-254 811
2022-06-254 811
2022-07-254 811
2022-08-254 811
2022-09-254 811
2022-10-254 811
2022-11-254 811
2022-12-254 807
Summa57 728
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ulrika Odén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Försvarsdepartemetnet MFI
Infrastrukturdepartementet TM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Transportstyrelsen