Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2021-12-22
S2021/05342
S2021/08111 (delvis)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa arbetet med och resultat av den upplysningstjänst dit personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter av utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter av medicinska och sociala utvärderingar.

Underlag relaterade till covid -19

SBU ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta erfarenheter som myndigheten fått under pandemin.

Det nationella Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska redovisa myndighetens arbete med det nationella Health Technology Assessment (HTA)-nätverket. 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Nya och återkommande uppdrag

Utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten

SBU ska fortsatt bidra med stöd och handledning till socialtjänsten så att praktiker och tillämpare ska kunna systematiskt söka, värdera och använda vetenskaplig kunskap. SBU ska bland annat utbilda och sprida kunskap om värdet av vetenskapliga kunskapssammanställningar till strategiskt viktiga målgrupper som stöd till fortsatt utveckling av ett evidensbaserat arbete. SBU ska även sammanställa det vetenskapliga underlaget avseende utredningsmetoder för barn och ungdomar som utreds inom socialtjänsten. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 februari 2022 och en slutredovisning senast den 25 februari 2023. För uppdraget får SBU under 2022 använda 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Kunskapsunderlag om insatser inom det brottsförebyggande området

SBU ska ta fram kunskapsunderlag om insatser inom det brottsförebyggande området som socialtjänsten kan använda i arbetet med barn och unga som fastnat i antisociala och kriminella beteenden. I arbetet ska SBU beakta synpunkter från Socialstyrelsen och andra berörda aktörer. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2023. För uppdraget får SBU under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Uppdrag internationellt nätverk inom social utvärdering

SBU ska i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 15 augusti 2019 (dnr S2019/03408) initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvärdering. För denna del av uppdraget får SBU under 2022 använda 200 000 kronor. För stöd till en sekretariatsfunktion för uppbyggandet av STAi (internationellt nätverk för samarbete inom social utvärdering) får SBU under 2022 använda
800 000 kronor. För uppdraget får SBU under 2022 använda totalt
1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Uppdrag att genomföra en systematisk översikt av publicerad forskning avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende positiva och negativa effekter av medicinska aborter utförda i hemmet. I utvärderingen ska t.ex. aspekter som rör kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet samt effekter för patienter och profession lyftas och överförbarheten till en svensk kontext beaktas. I arbetet ska SBU beakta synpunkter från Socialstyrelsen och andra berörda aktörer. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2023. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende SBU. Medel för uppdraget har tilldelats SBU i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området Lipödem

SBU ska prioritera vetenskapliga kunskapsluckor (James Lind Alliance metod) inom området Lipödem. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende SBU. Medel för uppdraget har tilldelats SBU i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Identifiering av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området vulvodyni

SBU ska analysera vilka patientrelaterade utfallsmått som är viktiga enligt patienter, anhöriga, vårdpersonal och forskare inom området vulvodyni, ett så kallat core outcome set (COS). En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende SBU. Medel för uppdraget har tilldelats SBU i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Nationella riktlinjer för förlossningsvården

SBU ska inom ramen för sitt verksamhetsområde bistå Socialstyrelsen i uppdraget att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården (S2021/05135). Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende SBU. Medel för uppdraget har tilldelats SBU i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

SBU ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. SBU ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. SBU ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Fortsätta följa kunskapsläget långtidscovidS2021/02146Den 15 augusti 2022
Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänstenS2021/03115Den 25 februari 2022
Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av postpartumdepressionS2020/09593Den 31 december 2022
Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av hyperemesisS2020/09593Den 31 december 2022

Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn

S2020/09593Den 31 december 2022
Prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationerS2020/09593

Den 31 december 2022

Prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnittS2020/09593

Den 31 december 2022

Utvärdering av det vetenskapliga stödet vid långtidssjukskrivningS2020/09593Den 31 december 2022

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas

S2019/05315

Den 31 maj 2022

Uppdrag internationellt nätverk inom social utvärdering

2019/03408

Den 31 mars 2022

Uppdrag att genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa

S2019/05315

Delredovisas årligen den
31 mars med start 2021 och slutredovisas den 31 mars 2025

Uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

S2020/01043

Den 1 oktober 2022

Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171

Delredovisas den
31 december 2021, slutredovisas den
1 september 2023

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den
1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret senast den
1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Fi2021/03909

Ingen

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering91 251
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)91 251

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Anslagsposten får användas för SBU:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 7373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 500
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-257 604
2022-02-257 604
2022-03-257 604
2022-04-257 604
2022-05-257 604
2022-06-257 604
2022-07-257 604
2022-08-257 604
2022-09-257 604
2022-10-257 604
2022-11-257 604
2022-12-257 607
Summa91 251
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Nela Lalouni
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner