Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:3 Bidrag till WHO
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet46 665
ap.3Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet (ram)46 210
ap.4Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet (ram)455

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet

Från anslagsposten får betalas årsavgiften för Sveriges medlemskap i Världshälsoorganisationen (WHO). Medel från anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet

Från anslagsposten får betalas årsavgiften för Sveriges andel av genomförandet av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll (WHO FCTC). Medel från anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.31 399Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Kalle Brandstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekol
Utrikesdepartementet, Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor
Riksgäldskontoret
Socialutskottet
Världshälsoorganisationen (WHO)