Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2021-12-22
Fi2021/00926
Fi2021/04004(delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till de uppgifter som framgår av 2 § första stycket i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Myndigheten ska också redovisa effekterna av tillsynen och på vilket sätt insatserna har bidragit till att uppnå dessa.

Myndigheten ska vidare redovisa hur tillsynen har fördelats på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier och hur den heltäckande tillsynen har bedrivits. Huvudfokus ska dock ligga på att redovisa den riskbaserade tillsynen, t.ex. vilka huvudsakliga risker som har identifierats inom respektive företagskategori och hur tillsynen har utformats för att hantera dessa. Hur tillsynen fördelas på olika verksamhetsområden ska också redovisas.

Myndigheten ska redovisa det arbete som har bedrivits utifrån Agenda 2030 och för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen ska särskilt avse genomförandet rekommendationerna avseende Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Mål

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts, inklusive insatser för att främja ett mer jämställt sparande, exempelvis genom att stärka kvinnors finansiella kunskap. Deltagandet i utbildningsinsatserna inom finansiell folkbildning ska redovisas uppdelat på kön. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

Övrig återrapportering

1. Indikatorer och nyckeltal

Myndigheten ska så långt som möjligt redovisa de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat. Därutöver ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

2. Penningtvätt

Myndigheten ska redovisa hur anslaget har använts för att stärka tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Redovisning ska lämnas för resursfördelningen av myndighetens totala anslag till tillsyn mot penningtvätt och finansiering av terrorism och hur den har utvecklats sedan 2018.

3. Samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten

Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats. 

4. Tillsyn av informations- och cyberrisker

Myndigheten ska redovisa hur tillsynen av de finansiella företagens hantering av informations- och cyberrisker har stärkts.

5. Informationssäkerhet

Myndigheten ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat med sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ.

6. Konsumentkrediter

Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska det framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Konsumentverket. Redovisningen ska föregås av att myndigheten inhämtar Konsumentverkets synpunkter.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes och till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den

– 7 februari

– 27 april

– 29 juli

– 28 oktober.

2. Indikatorer för resultatuppföljning

Myndigheten ska lämna en uppdaterad redovisning av indikatorer för uppföljning av resultat inom finansmarknadsområdet avseende utfallet för 2020 och 2021. I de fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana. Redovisningen av indikatorerna ska om möjligt delas upp på kön. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 3 mars 2022.

3. Förslag till ytterligare indikatorer för resultatuppföljning

Myndigheten ska även lämna förslag till ytterligare indikatorer kopplade till det av riksdagen beslutade målet för finansmarknadsområdet om ett högt konsumentskydd, väl fungerande marknader och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 3 juni 2022.

4. Mer jämställt sparande

Det finns stora skillnader i kvinnors och mäns finansiella sparande bl.a. när det gäller sparformer, tid som ägnas åt sparande och hur ofta ändringar görs. Det finns även skillnader när det gäller informationsinhämtning, intresse för sparande med hållbar inriktning och i risktagande. Män har mer än dubbelt så stora inkomster av försäljning av finansiella tillgångar. Myndigheten ska lämna förslag till åtgärder för att främja ett mer jämställt sparande, exempelvis genom insatser som riktas mot att stärka kvinnors finansiella kunskap. När uppdraget genomförs ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenhet från Konsumentverket och Pensionsmyndigheten samt tillse att myndighetens förslag inte överlappar förslagen från Kommissionen för jämställda livsinkomster. Redovisning av förslagen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 4 mars 2022.

5. Kartläggning av marknadsbaserad finansiering

Myndigheten ska utföra en kartläggning av marknadsbaserad finansiering i Sverige. Kartläggningen ska inkludera marknadens aktörer och deras verksamhet, samt marknadens storlek och utveckling. Myndigheten ska även redovisa vilka sårbarheter och risker, inklusive spridningsrisker, som uppstår i den verksamhet som bedrivs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 augusti 2022.

6. Strategi mot grönmålning

Myndigheten ska ta fram en strategi för hur den utifrån befintliga regelverk ska arbeta för att motverka grönmålning av finansiella produkter inom sitt verksamhetsområde. Syftet med strategin är att värna förtroendet för hållbara investeringar. Strategin ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 december 2022.

7. Tillsyn av de nya kapitaltäckningsreglerna

Myndigheten ska redovisa hur tillsynen av de nya kapitaltäckningsreglerna (ändringar i EU:s tillsynsförordning och EU:s kapitaltäckningsdirektiv) som började tillämpas den 29 december 2020 och den 28 juni 2021 påverkar offentliga utvecklingskreditinstituts affärsmodell och verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 3 mars 2022.

8. Bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i uppdrag om näringslivets klimatomställning

Finansinspektionen ska, inom ramen för sitt uppdrag, bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i uppdraget att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning (N2021/01037). I uppdraget ingår att bistå i 1) hindersanalys av relevant lagstiftning, 2) framtagande av förslag, samt 3) konsekvensanalys med avseende på finansiella aktörer och kreditgivning till svenska företag och banker.

9. Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Krishanteringsgrupp för centrala motparter

Fi2019/04274

Löpande

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast 1 april 2022, 1 april 2023, 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast 1 april 2022, 1 april 2023, 15 februari 2024

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025

Ju2020/04658 (delvis)

1 oktober 2022, 1 oktober 2023, 1 oktober 2024, 1 oktober 2025

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Fi2021/03909


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen25 150
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)25 150

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen733 787
ap.1Finansinspektionen (ram)732 887
ap.3Krigsförsäkringsnämnden (ram)900

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Anslagsposten får användas för Finansinspektionens förvaltningsutgifter. Av medlen beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

Anslagsposten får användas för Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.11 257Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.121 9833 %0
ap.3303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 000
Räntekontokredit25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Investeringsbudget redovisas i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2561 149
2022-02-2561 149
2022-03-2561 149
2022-04-2561 149
2022-05-2561 149
2022-06-2561 149
2022-07-2561 149
2022-08-2561 149
2022-09-2561 149
2022-10-2561 149
2022-11-2561 149
2022-12-2561 148
Summa733 787
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.3Krigsförsäkringsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-7 5804 000125 000126 000-1 000-4 580
Uppdragsverksamhet
Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret0037537500
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättsliga avgifter
Årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet254817 2250756 000756 000017 225
Bötesmedel271200450 0000450 000450 000
Restavgifter och dröjsmålsavgifter2711002500250250
Summa17 22501 206 250756 000450 250467 475
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

Finansinspektionen får med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191), med full kostnadstäckning som ekonomiskt mål, ta betalt för att myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden.

Finansinspektionen får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Om en avgiftssättning enligt myndigheten motverkar syftet med tjänsteexport får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

På regeringens vägnar
Max Elger
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap,
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Finansdepartementet, konsumentenheten,
Infrastrukturdepartementet, enheten för samhällets digitalisering,
Miljödepartementet, klimatenheten,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksbanken,
Konsumentverket,
Pensionsmyndigheten,
Riksgäldskontoret,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå.