Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2021-12-16
I2021/03312
I2021/03196 (delvis)
I2021/00735
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2021/22 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Elsäkerhetsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resurseffektivitetskrav inom ekodesign och energimärkning

Elsäkerhetsverket ska, tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, bistå Statens energimyndighet med att utarbeta förslag och vara pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter) och energimärkningsförordningens (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU) produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt verka för att frågan om krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten.

Harmonisering av EU-standarder för solenergianläggningar

Elsäkerhetsverket ska verka för att harmoniserade EU-standarder, som är tillämpliga på produkter som ingår i solenergianläggningar, utformas så att risken för problem med elektromagnetiska störningar minskar.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Elsäkerhetsverket ska redovisa hur det arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Elinstallationer i bostäder

Elsäkerhetsverket ska se över behovet av krav om besiktningar av elinstallationer i bostäder och föreslå hur sådana krav kan utformas. I översynen ska en redogörelse lämnas för olika aktörers ansvar och eventuella förbättringsmöjligheter identifieras för att klargöra ansvarsförhållanden och tydliggöra olika aktörers roller. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Prognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast 

– den 7 februari,
– den 27 april,
– den 29 juli, och
– den 28 oktober.

Pågående uppdrag

UppdragBeslutRapportering
Uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringI2020/02457Årsredovisningar för 2021–2025
Uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 Fi2020/0496015 februari 2024
Uppdrag att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 A2020/0258315 februari 2024
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingångI2020/03233 I2021/02831Tills att nationella bestämmelser för att stödja genomförandet av förordningen träder i kraft
Uppdrag att bistå det rådgivande organet för att främja innovativ och klimatfokuserad standardiseringN2021/02244Elsäkerhetsverkets uppdrag avslutas 31 december 2022. Inga krav om särskild redovisning åligger myndigheten
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheterFi2021/03909

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:11

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket71 592
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)71 592

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Elsäkerhetsverket

Anslagsposten får användas för Elsäkerhetsverkets förvaltningsutgifter.

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:11 Elsäkerhetsverket
ap.12 1473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 966
2022-02-255 966
2022-03-255 966
2022-04-255 966
2022-05-255 966
2022-06-255 966
2022-07-255 966
2022-08-255 966
2022-09-255 966
2022-10-255 966
2022-11-255 966
2022-12-255 966
Summa71 592
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter2552001 90001 9001 900
Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.2552123 652-69 122239 878255 000-15 12239 408
Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m25520032 320032 32032 320
Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.25525036 40769 67369 682-96 901
Summa124 155-62 715343 771324 68219 08980 529
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift för auktorisation som elinstallatör enligt 23 § elsäkerhetsförordningen (2017:218). Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av
denna avgift.


Elsäkerhetsverket ska i sin årsredovisning och budgetunderlag redovisa
de kostnader Affärsverket svenska kraftnät (SvK) har för elberedskap
som rapporteras till Elsäkerhetsverket enligt SvK:s regleringsbrev. Avgiften har krav på full kostnadstäckning.

Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har krav på full kostnadstäckning.

På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Lovisa Wallin Caldwell
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, EA, KO och SFÖ
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH och HI
Försvarsdepartementet/MFI
Näringsdepartementet/BI
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM och ARM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/ försvarsutskottet och näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret